Reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk bindende dokument.Dette er en avtale mellom utbygger, kommunen og overordnede myndigheter.Plankartet viser hva områdene skal brukes til, bestemmelsene viser hvordan det skal bygges og beskrivelsene viser hvorfor nettopp dette skal bygges.Når det skal gjøres tiltak i områder hvor det er mange interesser , høyt konfliktnivå eller at det er ny type aktivitet som ikke er tatt høyde for i overordnede planer, blir det ofte krav om reguleringsplan. Man kan ikke starte noe aktivitet i område før planen er ferdig.

Når man lager en reguleringsplan må man følge e lovpålagt prosedyrer og veiledere.En plan kan ta alt fra 6 mnd til flere år , alt etter kompleksiteten.Planer i strandsonen  er som regel mer komplisert enn en andre.

Kystplan har i mange år hjulpet private aktører og firmaer med å utarbeide reguleringsplaner og har god erfaring med dette.

Eksempel på reguleringsplaner:

 • Næring og Industriområde
 • Større boligfelt
 • Turistanlegg
 • Kaier og havner
 • Småbåthavner
 • Masseuttak
 • Motorsportanlegg
 • Rekreasjonsområder
 • Sentrumsplaner
 • Gang – og sykkelvei
 • Vei
 • Landbase (akvakultur)
 • Oppdrettslokalitet i sjø