År: 2019

Kystplan har på vegne av Haltbakk Bunkers AS utarbeidet situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak.

Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

I denne saken ble det søkt om dispensasjon fra Kommunedelplanens arealdel for tiltak i LNF område og dispensasjon fra byggeforbudet i plan- og bygningslovens §1-8.

Vår rolle: ansvarlig søker