Planområdet er på til sammen ca. 111 dekar, derav nytt utbyggingsareal  på ca. 65 dekar.

Planforslagets utbyggingsareal kan generere mellom 79 til 99 boenheter hvorav 30 frittliggende boligtomter og 5 områder for konsentrert boligbebyggelse – hvor løsningene innenfor hvert felt vil kunne generere fra 50 til 70 boenheter.

De viktige kvalitetene i denne planen er den fantastiske utsikten, solforholdene og flott tilgang til sjø, friluftsliv og rekreasjon. Det er lagt føringer i planen med sti og badeområde som skal styrke dette.  Det er etablert gang og sykkelveg forbi området på Fv. 710, Bjugnvegen og helt inn til sentrum av Botngård.

Utfordringene i området er synligheten fra sjøen og det å sikre at kvaliteten på utsikten for alle boenhetene er optimal.  Det har vi gjort ved tiltak som fargebegrensninger, forbud mot blanke flater og ved å fastlegge lovlig mønehøyde for hvert enkelt hus / område.

Planen legger opp til flere lekeplasser – 3 nærlekeplasser og 1 større ballplass.

Det er regulert inn et område for felles avfallshåndtering og en allmenn parkeringsplass for tilgang til badeområdet.

2 naustområder og bøyehavn er en regulering som sikrer dagens situasjon

Det er regulert med byggegrenser minimum 50 m mot sjø.

Restareal er klassifisert til LNFR