Oppdraget gikk i hovedsak ut på å grovprosjektere nytt fortau ved eksisterende vei. Videre krevde oppdraget revidering av hele eksisterende plan, med kart, bestemmelser og beskrivelser.

Det ble laget en utredning for å finne den beste plassering av fortauet basert på bevegelsesmønstrert, trafikksikkerhet og det eksisternde gangsystemer.

Oppdraget krevde tett dialog med berørte grunneiere, samt oppdragsgiver som var Hitra kommune.