Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av situasjonsplan, terrengsnitt samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi  ansvar for at søknaden er komplett slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den. I denne saken innbefattet dette også avklaringer med Direktoratet for mineralforvaltning i forbindelse med betydelige masseuttak, meldig til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 30 samt avklaring om midlertidig avkjørsel fra fylkesvei med Statens vegvesen.

Vår rolle: Ansvarlig søker