År: 2018

Kystplan har på vegne av Bjugn Kommune utarbeidet situasjonsplan, terrengsnitt samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

I denne saken innbefattet det også avklaringer med Direktoratet for mineralforvaltning i forbindelse med betydelige masseuttak, melding til fylkesmannen om virksomhet etter forurensingsforskriften kapittel 30 samt avklaring om midlertidig avkjørsel fra fylkesvei med statens vegvesen.

Vår rolle: ansvarlig søker