År: 2019

Kystplan har på vegne av Modlin Eiendomsutvikling AS utarbeidet situasjonsplan med ny avkjørsel samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, Slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

I denne saken ble det søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tiltak i LNF område for oppdeling av boenhet ny adkomst. Det ble søkt om anleggelse av ny avkjørsel fra fylkesveg til Trøndelag Fylkeskommune da eksisterende avkjørsel ikke tilfredsstilte krav til frisikt.

Oppgraderingen innebar også at det ble det søkt om Fritak fra teknisk forskrift § 31-2 i PBL for arbeider på eksisterende bygning.

Vår rolle: Ansvarlig søker for søknad om utslipp for renseanlegg med etterpolering, Dimensjonert for 10 PE.