År: 2018/ferdigattest 2019

Kystplan har på vegne av AS Knutshaugfisk utarbeidet situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

I tillegg til ovennevnte har vi på vegne av tiltakshaver bistått med søknad til Kystverket for anleggsetablering som omfatter utfylling i strand- og sjøsonen, planering av anleggsfeltet, oppføring av lager- og personalbygg, samt etablering av kaianlegg m/pir.

Vår rolle: ansvarlig søker