År: 2019

Kystplan har på vegne av Erviks Laks og Ørret AS utarbeidet situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

I denne saken ble det søkt om dispensasjon for ny kai med tilhørende dyktalbe samt tilbygg til eksisterende kai i område med planformål FFNAF. På vegne av kunde søktes det og til Fiskedirektoratet og Kystverket.

Vår rolle: ansvarlig søker