I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeid på eiendommen.

Kystplan AS er engasjert av  Knutshaugfisk AS, for å utarbeide reguleringsplan for Hallarvikbukta.

Formål

Knutshaugfisk har i sak 55/19 i Hitra kommune, fått innvilget dispensasjon for å opparbeide en landbase i forbindelse med driften av firmaets oppdrettsanlegg. I vedtaket ble det stilt krav om at det skal utarbeides en reguleringsplan for område.

 

Planavgrensningen

Planen omfatter i hovedsak området som er regulert til næring i kommuneplanen. Videre omfatter området også noe areal i sjø .

Det er kun et mindre areal som nå skal brukes til næring.  Det er derfor ikke behov for det store arealet som er avsatt i kommuneplanen. Slik situasjonen er i dag ligger det 3 boligtomter i et område som er regulert til næring

Videre ligger det en flytebrygge i sjø som er plassert i et område som i utgangspunktet ikke tillater slik aktivitet. Man ønsker via planen å tilrettelegge for denne.

 

Planstatus

Området er i kommuneplanens arealdel (plan-id:16172016) avsatt til næring. Det er krav om utarbeidelse av detaljplan.

 

Merknader/innspill

Vi ønsker med dette brevet å gjøre deg/dere oppmerksom på/kjent med arbeidet som nå starter og gi deg/dere muligheten til å komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet.

Viser også til informasjon på våre nettsider, www.kystplan.no.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 29.11.2019 til Kystplan AS, postboks 4, 7239 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no.

Besøksadresse: Torget 3, Fillan