Kystplan AS er engasjert av Leka Graverservice, ved Jan Arild Leknes, for å utarbeide reguleringsplan for Stilla gnr. 15 bnr. 21 i Leka kommune.

Oversiktskart.

Hensikt

Planen skal sikre stabil og sikker massetilgang til Leka og omkringliggende områder. Det er gunstig å utvide eksisterende uttak istedenfor å legge beslag på nye områder.

Grunneier ønsker å utvide eksisterende masseuttak da det er behov for mer grus og pukk i fremtiden. Resultater fra prøvetaking viser at massene i området er velegnet til vegfundamentering og tomtebygging med mer.

Det er planlagt at veien, som er uthevet med gul farge i bildet nedenfor, skal benyttes til og fra masseuttaket. Grunneier har tilegnet seg veirett.

Vei som skal benyttes til og fra steinbruddet, uthevet i gult.

Forretningside

Grunneier som er en av eierne i Leka graveservice ønsker å danne et eget selskap (AS) for steinbruddet. Driften av masseuttaket vil i starten være begrenset, men man ønsker på sikt å skape arbeidsplasser.

Det er et ønske om årlig uttak av masse på ca. 30 000m3 over en 30 års periode.

Eksakte hvor store mengder man kan ta ut er ikke helt avklart ennå.

Historikk

Det eksisterende masseuttaket ble åpnet i 1980 årene og ble drevet sporadisk frem til 1990 tallet. Det er gjort undersøkelser av kvaliteten på steinen i 2021. Den viser tilfredsstillende kvalitet.

Kulturminner

Rundt område er det flere kulturminner. Disse vil få innvirkning på tiltaket. Det er i utgangspunktet et ønske om ha en omforent planavgrensning som både tiltakshaver og kulturmyndighetene kan være enige om. På bakgrunn av dette ble det i august 2020 sendt en forespørsel til fylkeskommunen om en vurdering av planavgrensningen. I svarbrev datert mars 2022 ble det imidlertid klart at planavgrensningen som kulturmyndighetene ønsket er så liten at det ikke er forenlig med drift av et masseuttaket.

En vil derfor opprettholde foreslått planavgrensning og heller gå prosessen om frigivelse av kulturminnene hvis det blir nødvendig.

Driftsplan

Parallelt med planprosessen skal det utarbeides en driftsplan. Denne driftsplanen skal utarbeides av Namdal Fjellteknikk. Driftsplanen forteller om hvordan risiko og sårbarhet (ROS) og driftstider skal ivaretas i en driftsperiode. Videre skal planen ha et detaljert kart som viser hvordan masseuttaket skal tas ut. Driftsplanen vil gi den eksakte avgrensingen på uttaksområde, som igjen vil være styrende for planavgrensningen.

Arbeidet med driftsplan er satt i gang.

Det er planlagt å holde et nabomøte etter at driftsplanen er ferdig utarbeidet.

Planavgrensningen

Planavgrensningen følger eiendomsgrensen i nord/vest .

Planområdet er på ca 70 000 m2. Uttaksområde for masse er ikke beregnet ennå. Anslår ca 900 000 m3 masse. I planen skal det reguleres inne en buffersone rundt uttaksområde.

Forslag til planavgrensning.

Eksisterende planformål

Arealplanen til Leka kommune har avsatt et område til formål masseuttak R5. Noe av foreslått planområde er i samsvar med kommuneplanen, men største delen av planområdet ligger innenfor LNF område. Planlagte tiltak går ut over areal avsatt til formålet og berører areal avsatt til LNFa. Tiltaket utløser dermed krav om reguleringsplan (jfr. PBL og bestemmelsene til KPA), samt konsekvensutredning.

Gjeldende arealplan for området.

Konsekvensutredning

Det kreves konsekvensutredning i reguleringsplan (§4-2), (jfr KU‐forskrift (§§ 8 og 10), da planen vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn; landskap, landbruk, støy & støv,

vannmiljø/avrenning, naturmangfold, kulturminner og trafikk.  I hht. KU-forskriften (vedlegg1, pkt.19) har tiltaket et mindre omfang en det som automatisk utløser planprogram.

Kommunen har derfor vurdert at planen krever konsekvensutredning på , men ikke planprogram.

Tema som skal utredes er:

 • Støv og støy
 • Trafikk
 • Landbruksinteresser
 • Landskapsbilde
 • Kulturminner
 • Vannmiljø/avrenning
 • Naturmangfold

Foreløpig ROS-analyse

I forbindelse med planprosessen skal det utarbeides ROS-analyse før og etter planene er ferdig. Det skal utarbeides en driftsplan som tar seg av risiko under driften av anlegget.

Foreløpig ROS-analyse (se utdypende info i vedlegg) er basert på opplysninger gitt i offentlig tilgjengelige

Konklusjonen fra denne er:

 • Planområdet ikke blir direkte berørt av rasområder eller flomområder, men veien som skal benyttes ligger innenfor flomaktsomhetsområdet.
 • Det er friluftslivsområder i nærheten av planområdet, men det blir ikke direkte berørt. Planområdet har middels kupert ås- og fjellandskap med bart fjell over skoggrensen.
 • Planområdet har både marin strandavsetning og bart fjell.
 • Det er begrenset til ingen grunnvannspotensiale i løsmassene.
 • Planområdet ligger innenfor marin grense.
 • Planområdet ligger innenfor et område som er klassifisert som usikkert når det gjelder radon.
 • Planområdet har bergartene: Harzburgitt, Iherzolitt, dunitt, serpentinitt.
 • Planområdet ligger for det meste innenfor AR5- fastmark, men noe innenfor AR5-skog.
 • Det ligger en skole i nærheten som kan bli berørt av økt trafikk på grunn av masseuttaket.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

 

Når forslaget til planen er ferdig, vil Leka kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 24.juni 2022

til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller til may@kystplan.no.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May (934 67 358) eller på e-post til may@kystplan.no.