På vegne av Anders Støren Berg er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for eiendommen gnr 7 bnr 5 m.flere , Skarsvågen i Frøya kommune

Hensikten

Hensikten er å legge til rette for næringsvirksomhet i form av utleieenheter.

Videre skal det tilrettelegges for båtplasser og naust ved sjøen.

Tanken er å tilby båtutleie samt båtplass til naboer i nærområde.

 

 

Planlagt tiltak

Det ønskes å legge til rette for ca 8 utleieenheter, samt naust ved sjøen og småbåthavn

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Eksakt plassering av de ulike formål kan justeres.

 

Planavgrensning og eiendommer

Plangrensen følger eiendommen gnr/bnr 7/5 i nord og så ned mot sjøen. Videre følger den stort sett formålsgrensen som ligger i kommuneplanen.

Tiltakshaver eier eiendommene gnr 7/5 og 7/6. Disse to eiendommene ligger et stykke fra hverandre med eiendommen gnr 7 bnr 1 imellom.

For å få vist adkomsten til sjøen har man valgt å ta med gnr 7/1 i planen.

Statusen på denne eiendommen vil være uforandret (som før) selv om den blir med i planen.

Det er gitt rettighet for adkomst over 7/1

 

Frist for uttalelse

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 05.10.2020 til

Kystplan AS
Postboks 4
7239 Hitra                              Besøksadressen : Torget 3, Hitra

eller      may@kystplan.no

Hvis du har spørsmål, ta kontakt  på telefon 93 46 73 58.