På vegne av Frøy Eiendom er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Myran/Beinskaret B5.

 

Hensikten

Hensikten er å etablere leilighetsbygg, fortrinnsvis 2 stk 6-mannsboliger.

På vegne av Frøy Eiendom er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Myran/Beinskaret B5.

 

Eksisterende status

Området er i kommunedelplan for Sistranda regulert til fremtidig boliger med krav om regulering .

Rundt område er det gjeldende reguleringsplaner. (se kart vedlegg)

 

Mulighetsstudie

Det er i forkant utarbeidet en mulighetsstudie som viser at det kan plasseres 2 stk 6-mannsboliger  i 2 etg innenfor planavgrensningen.(se vedlegg)

En vil gjøre oppmerksom på at dette er et forslag. Man vil i løpet av planprosessen se nærmere på detaljene.

Viktige punkt i planen vil være utforming, plassering og tillatt høyde på bygg.

Samt plassering i forhold til eksisterende ledningsnett.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Når forslaget til planen er ferdig vil Frøya kommune kunngjøre en offentlig høring alle får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 05.06.2020 til

Kystplan AS
postboks 4
7239 Hitra

eller

may@kystplan.no

Du kan også levere merknad direkte via skjema nedenfor.