I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde i Indre Fosen kommune.

På vegne av Geggen Eiendom AS er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde.

Hensikten

Hensikten er å etablere tilbygg til eksisterende forretning (dagligvare) med kontorer og leiligheter i 2. etasje, ny avkjørsel fra Teglverksveien, samt parkering og uteoppholdsområder.

Overordnet plan

Området er satt av til nåværende og framtidig forretningsformål, eksisterende bolig, framtidig veg og framtidig friområde i kommunedelplan Stadsbygd vedtatt i 2010.

Reguleringsplanene under gjelder for området, men kommunedelplan Stadsbygd er vedtatt senere. Det er derfor kommunedelplanen som gjelder der det er motstrid mellom reguleringsplanene og kommunedelplanen. Arealformål i kommunedelplanen gjelder foran reguleringsplanene.

  • 162419911010 Valsåområdet, søndre del
  • 162419851010 omlegging av fv 201 fra Stadsbygd sentrum til Legra
  • 162419831010 Valsåområdet

Innhold i planen

  • Planen skal legge til rette for et tilbygg øst for eksisterende forretning. Grunnflate tilbygg ca 690 m2. Det planlegges 6 leiligheter i 2. etasje, tre leiligheter i påbygg over eksisterende forretningsbygg og tre i tilbygget. I tillegg planlegges det kontorlokaler i 2. etg. på tilbygget. 8-10 kontorer av varierende størrelse, samt møterom, spiserom, garderobe/wc og lager. Lengst øst i planområdet vil man legge til rette for ny adkomstveg til boligeiendommene Teglverksveien 132 og 134. De nye leilighetene skal også bruke den nye adkomsten.
  • Høyden på tilbygg vil variere fra 6 m til 9,9 m.
  • Planområdet er på ca 6000 m2. Eksisterende forretningsbygg har en grunnflate på ca 1250 m2. Området mot sør (mellom butikken og fylkesveien), er opparbeidet til kundeparkering. Adkomstveg til boligeiendommene Teglverksveien 132 og 134 ligger der tilbygget planlegges, denne vegen skal flyttes helt i øst av planområdet. Kundeparkering til kunder (til forretninger og kontorer) planlegges i sør og øst, og parkering til leilighetene planlegges i nord. Varelevering til dagligvareforretningen skal fortsatt skje mot vest. Leilighetene får uteoppholdsareal på takterrasse. Felles uteplass/leik for leilighetene planlegges på bakken. Sykkelparkering planlegges i samme område som felles uteplass/leik. Skjerming mot nabo i nord (gbnr 17/24) og mot dyrkajord i øst (gbnr 17/10) løses innenfor planen. Dette kan for eksempel være hekk, trær eller annen type skjerming. Det kan f.eks. være aktuelt å legge leikeområdet og/eller felles uteplass mot nordvest, for å skape litt større avstand til nabobebyggelsen (særlig gbnr 17/24 og 17/34).

Konsekvensutredning

Kommunen har avgjort av planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.

Risiko- og sårbarhetssjekk

Det er foretatt en gjennomgang av tilgjengelige registreringer i bl.a. GisLink, Naturbase og NVE Atlas. Funn:

  • Området ligger under marin grense, og det er et større, kjent kvikkleireområde nordvest for planområdet. Sikkerhet mot ras bør derfor vurderes i planarbeidet
  • Overvannshåndtering
  • Trafikksikkerhet
  • Planområdet berører gul støysone langs fylkesvegen

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Eksakt plassering av de ulike formål er enda ikke fastsatt.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Siri på telefon 90648645.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 14.08.2020 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller epost til siri@kystplan.no