Kystplan AS er engasjert av Sigrid Helene Hanssen for å utarbeide detaljreguleringsplan for hennes eiendom på Tranvikan, Hitra (gnr. 104, bnr. 1 m.fl.).


Figur 1. Planområdets plassering på Hitra. 


Figur 2. Planområdets plassering på Tranvikan. Planavgrensning vist i rødt. 

Hensikt:

Hensikten med reguleringsplanen er å revidere gjeldende plan ut fra tiltakshavers ønskede videreutvikling av eiendommen. De ønskede endringene omfatter i hovedsak tre geografiske områder; havneområdet, nord for havna og området som i dag er avsatt til boliger. De ønskede endringene er justert på bakgrunn av tilbakemelding fra kommunen i oppstartsmøtet.

Arealavgrensningen for de ønskede endringene som vises i de ulike figurene, må forstås som et utgangspunkt for den videre planprosessen. Planprosessen vil avklare den endelige arealbruken.

I det følgende beskrives de ønskede endringene:

Havneområdet (fig. 3):

 • Eksisterende molo reguleres. Planlagt molo nord og sør for havna, slik det fremgår av eksisterende reguleringsplan, tas ut.
 • Planlagt badeplass slik det fremgår av eksisterende reguleringsplan, tas ut.
 • Eksisterende naustområde utvides nordover for å muliggjøre bygging av flere naust.
 • Dagens friområde som foreslås omregulert til naust, erstattes med ett nytt friluftsområde sør for havna, samt med en utvidelse av eksisterende friluftsområde nord for havna.
 • Etablere et område for rorbu-utleie sørøst for HB1.
 • Utvide bryggefront slik at den strekker seg omtrent halvveis rundt havna. Bryggefronten er planlagt som et felles friområde.
 • Mindre justering (utretting) av adkomstvei ned til dagens bebyggelse ved havna, for å gi bedre plass til planlagte rorbuer.


Figur 3: Ønskede endringer i havna.

Nord for havna (fig. 4):

 • Forlenging av veg ned til sjøen for å muliggjøre båtutsett.
 • Flytte planlagt naust noe mot vest.
 • Vurdere muligheten for å regulere inn badeplass som erstatning for den som fjernes i havna.
 • Vurdere muligheten for å regulere et friområde der det kan anlegges gapahuk/ grillplass etc.


Figur 4: Ønskede endringer nord for havna.

Boligområdet (Fig. 5):

 • Nord for adkomstveg planlegges det å etablere ca. 5 eneboligtomter i tillegg til at en eksisterende fritidstomt vil bli omgjort til eneboligtomt. Sør for adkomstveg planlegges det å tilrettelegge for inntil 4 rekkehus.
 • Lekeplass som er inntegnet i eksisterende reguleringsplan planlegges ikke flyttet, men det kan bli aktuelt med mindre tilpasninger.
 • Det planlegges regulert parsellhage mellom fritidstomt 16 og 17/19, og på motsatt side av vegen. Øst for parsellhagen planlegges etablert et område med gapahuk/ lagerbod tilhørende parsellhagen.


Figur 5: Ønskede endringer ved boligområde.

Endret bruk av driftsbygning:

Gårdsbruket driver i dag med villsau, høner og grasproduksjon. Sauene er ikke til vanlig inne i driftsbygningen, men oppholder seg ute stort sett hele året. Eneste rom som benyttes i forbindelse med sauedriften er deler av kjelleren (omgjort fra fraukjeller) som mulig oppholdsrom og til klipping av sau. To rom i 1. etasje benyttes til høner.  Tiltakshaver ønsker å ta større deler av driftsbygningen i bruk til alternativ gårdsdrift som på sikt forhåpentligvis vil bli en tilleggsnæring og gi større mulighet for å kunne leve av gården. Endret bruk av driftsbygningen vil ikke gå på bekostning av dagens gårdsdrift, da det er under halvparten av tilgjengelig areal i driftsbygningen som planlegges benyttet til alternativ drift. Tiltaket oppfattes å komme innunder LNF-formålet og «Gården som ressurs».

I 1. etasje planlegges det grovkjøkken kombinert med møterom, oppholdsrom og boder. Dette for å muliggjøre videreforedling av råvarer og gjennomføre kurs i regi av dette. Det vil være snakk om baking av flatbrød og lefse, sylting av saft og syltetøy og laging av tradisjonsmat av kjøtt og fisk.

I 2. etasje planlegges det med et gjenbruksloft. Her tenkes det å leie ut gjenbruk av klær, sko og fritidsutstyr. Det vil være egen adkomst til gjenbruksloft fra oppholdsrom i 1. etg. via en trapp. Det vil i tillegg være adkomst til låve fra låvedøren.

Endret bruk av driftsbygning vil medføre parkeringsbehov for besøkende og en eventuell heving av adkomstveiens standard. Dette vil bli vurdert nærmere i planprosessen.

Tiltakshavers oppfatning er at forslaget til nye aktiviteter i driftsbygningen og alternativ drift på gården (parsellhage) er i tråd med Hitra kommunes ønske om at flere skal strekke seg for å bli en del av «Grønn Hitra».

Andre forhold:

Byggegrense mot sjø vil også tas inn i revidert/ ny plan. Som en del av planarbeidet vil eksisterende VA-plan oppgraderes og revideres i henhold til dagens behov og til dagens standard.

Arealstatus

Gjeldende planstatus for området er reguleringsplan for Tranvikan. Det er ikke annet pågående planarbeid i området (se fig. 6).


Figur 6: Gjeldende planstatus for området

Havneområdet:

Sjøarealet i havneområde er avsatt til småbåthavn og badeområde. Utenfor havna er sjøarealet avsatt til friluftsområde i sjø/ vassdrag. Arealet på land som vil bli berørt er avsatt til landbruksområde, friluftsområde og felles avkjørsel.

Nord for havna:

Arealet i sjø er avsatt til friluftsområde i sjø/ vassdrag. Arealet på land som vil bli berørt er avsatt til landbruksområde.

Boligområde:

Arealet som vil bli berørt er avsatt til landbruksareal, boliger, fritidsbolig og felles avkjørsel.

Planavgrensning

Planområdets avgrensning skal følge samme avgrensning som reguleringsplan for Tranvikan.


Figur 7: Forslag til planavgrensning.

Saksgang så langt:

Det ble avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune den 29.04.2022. Det er gitt igangsettingstillatelse av Hitra kommune ved Utvalg for plan, landbruk og miljø den 14.06.2022 (Saksnr: 176/22 D).

Foreløpig ROS-analyse:

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse der tilgjengelige databaser på nett er gjennomgått. Det ble ikke avdekket hendelser innenfor rød risiko, men følgende hendelser med gul risiko:

 • Stormflo og havnivåstigning

Sikkerhetsklasse 1 med klimapåslag for området er 250 cm (NN2000). Sikkerhetsklasse 2 med klimapåslag er 266 cm (NN2000).

 • Rødlistearter:

Innenfor planområdet er det registrert grønnfink (VU). Hele planområdet er maskert med sensitive artsdata for Hubro (EN) og Hønsehauk (VU)

 • Landbruk:

I planområdet finnes det både fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Noe av dette er allerede omdisponert som følge av eksisterende reguleringsplan. Endringen som denne planen legger opp til kan medføre tap av noe landbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite). Det er imidlertid et ønske fra tiltakshaver å minimere inngrep på landbruksjord.

Trøndelag fylkeskommune vil ta stilling til eventuelle behov for kulturminneundersøkelser i sin uttalelse til oppstartsvarselet.

Det vil bli gjennomført utredninger som en del av planbeskrivelsen for å avklare følgende forhold:

 • Naturmangfold (rødlistede fuglearter)
 • Trafikksikkerhet i avkjørsler
 • Stormflo- og havnivåstigning

Det vil bli utarbeidet en ny ROS-analyse i forbindelse med planforslaget.

Konsekvensutredning:

Det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre egen konsekvensutredning med planprogram. Det vurderes å være tilstrekkelig å konsekvensutrede spesifikke tema som en del av planbeskrivelsen:

 • Omdisponering av landbruksareal
 • Strandsonen/ 100-metersbeltet
 • Geoteknisk vurdering av områdestabilitet
 • Utfylling i sjø (dersom det er behov for dette)

Merknader/ innspill på et tidlig tidspunkt:

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Det kan derfor bli endringer i forhold til det endelige planforslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 8. august 2022 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra, eller til jon@kystplan.no.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Jon Birger Johnsen på telefon 99 53 46 61.