Kystplan AS er engasjert av Hans Bergersen og Karianne Koller for å utarbeide detaljreguleringsplan for et område på Sætra i Hitra kommune (gnr. 127, bnr. 13 m.fl.).


Figur 1. Områdets plassering på Hitra.


Figur 2. Planområdets plassering på Sætra. Planavgrensning vist i blått.

Hensikt:

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er at tiltakshaver ønsker å flytte eksisterende regulert område for småbåthavn lenger mot øst. Eksisterende småbåthavn ønskes tatt ut og erstattet med arealformålet «Friluftsområde i sjø». Da eksisterende flytebrygge innenfor dagens småbåthavnområde er etablert med bakgrunn i gyldig tillatelse, er det ikke behov for å opprettholde arealformål «småbåthavn» i dette området, jamfør referat fra oppstartsmøte.

Eksakt plassering av småbåthavna vil avklares via planprosessen. Det tas høyde for to alternative løsninger:

 • Småbåthavn innenfor holmen: Vil være godt skjermet for vær, men krever mudring for å oppnå tilstrekkelig dybde.
 • Småbåthavn utenfor holmen: Vil være mindre skjermet og i større grad kreve bølgedemping/ skjerming ved hjelp av molo

 

Etablering av småbåthavn vil medføre behov for tiltak i form av adkomstforhold, parkering og eventuelt

behov for utbedring av adkomstveg. Dette vil avklares gjennom planprosessen.

Byggegrense mot sjø vil også tas inn i revidert/ ny plan.

Arealavgrensningen for planlagt småbåthavn som vises i figuren under, må forstås som et utgangspunkt for den videre planprosessen. Planprosessen vil avklare den endelige arealbruken.


Figur 3. Gjeldende reguleringsplan med ønskede endringer vist i rødt. Planavgrensning vist i blått.

Arealstatus:

Gjeldende planstatus for området er reguleringsplan for Sæterberget, gnr. 127, bnr. 13 m.fl. (PlanID 5056_201908). Det er ikke annet pågående planarbeid i området.


Figur 4. Gjeldende reguleringsplan for området.

Gjeldende reguleringsplan for området omfatter områder avsatt til følgende arealformål:

 • Landbruksområde
 • Fritidsboligtomter (totalt 20 fritidsboligtomter, av disse er 10 tomter bebygde og 10 ubebygde).
 • Naustområder
 • Båtopplagsplass
 • Småbåthavn
 • Friluftsområde i sjø
 • Samferdsel (Veier og parkeringsplasser)

Planavgrensning:

Planområdets avgrensning på land og delvis i sjø skal følge samme avgrensning som gjeldende reguleringsplan. Planavgrensningen vil utvides noe i sjø sammenlignet med gjeldende reguleringsplan, for å muliggjøre regulering av småbåthavn (se figur 3, og vedlegg 2).

Saksgang så langt:

Det ble avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune 20.05.2022. Det er gitt igangsettingstillatelse av Hitra kommune ved Utvalg for plan, landbruk og miljø den 14.06.2022 (saksnr: 180/22 D).

Foreløpig ROS-analyse:

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse, basert på eksisterende databaser på nett. Det ble avdekket en hendelse innenfor rød risiko og to hendelser med gul risiko:

Rød risiko:

 • Stormflo og havnivåstigning: Sikkerhetsklasse 1 med klimapåslag for området er 250 cm (NN2000). Sikkerhetsklasse 2 med klimapåslag er 266 cm (NN2000).

Gul risiko:

 • Vindutsatte områder: Planområdet ligger ved og delvis i sjø og kan være utsatt for vind. Gjennomsnittlig årsmiddelvind 50 m over bakkenivå er 6,1 m/s.
 • Nedbørutsatte områder: Gjennomsnittlig årsnedbør for nærmeste målestasjon (Hitra – Sandstad II) fra 2013 til 2021 er beregnet til ca. 1278 mm. Årsnedbøren har i perioden variert fra 943,9 mm (2014) til 1529,4 mm (2015). Området vurderes ikke å være spesielt nedbørutsatt.

På bakgrunn av den innledende ROS-analysen vil det være behov for at det i planbeskrivelsen gjøres vurderinger knyttet til:

 • Stormflo og havnivåstigning
 • Vind
 • Nedbør

I tillegg har kommunen kommentert at ROS-analysen må inkludere endret/ økt trafikk mønster i området av hensyn til avkjørsel, veistandard og parkeringsforhold. Dette vil bli fulgt opp i planprosessen.

Det vil også gjennomføres en nærmere vurdering av områdestabiliteten for å ta stilling til om det er nødvendig med en geoteknisk utredning/ undersøkelse i forbindelse med tiltakene i planen (eksempelvis mudring og/eller etablering av skjerming i form av molo).

Det vil bli utarbeidet en ny ROS-analyse i forbindelse med planforslaget.

Konsekvensutredning:

Det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre egen konsekvensutredning med planprogram. Det vurderes å være tilstrekkelig at dette gjøres som en del av en utvidet planbeskrivelse. Følgende tema er aktuelle:

 • Dokumentasjon knyttet til mudring/ utdyping
 • Naturmangfold i sjø
 • Strandsonehensyn
 • Tiltakets virkning på landskap og omgivelser
 • Eventuelt konsekvenser for landbruk knyttet til adkomst, parkering osv.

Merknader/ innspill på et tidlig tidspunkt:

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Det kan derfor bli endringer i forhold til det endelige planforslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 8. august 2022 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra, eller til jon@kystplan.no.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Jon Birger Johnsen på telefon 99 53 46 61.