Kystplan AS er engasjert av Rissa Sentrumsbygg AS, Arnfinn Seim og Robin Rokseth, (forslagsstillere) til å utarbeide detaljreguleringsplan for Krobakken, gnr. 122, bnr. 4 m. fl., Planid 5054-2023005, Indre Fosen kommune.


Figur 1: viser planområdets beliggenhet


Figur 2: Planområdets plassering på sørsida av Rissa sentrum, ned mot Botn. Planavgrensningen er vist med svart stiplet linje.

 

Planarbeidet skal styrke Rissa sentrum som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bosetting, via at det tilrettelegges for variert boligbebyggelse og sammenhengende grøntområder og parker i det sjønære, sørvendte området.

Det er ønskelig å utvikle variert boligbebyggelse, både boligblokker, konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger, med tilhørende infrastruktur, i området:

 • Eneboligtomter
 • Boligblokker med 12-14 boenheter, parkering i kjeller/1. etg.
 • Andre boligtyper med konsentrert boligbebyggelse
 • Naust (minimum 22 stk) og 2 flytebrygger
 • Sti gjennom friområdet
 • Justering av veitraseer og stitrase. Sti ønskes beholdt gjennom området, men justerer plasseringen noe. Det foreslås også justering av stitraseen langs Botn på flere steder.

 

Tiltakene er noe endret og redusert i omfang i etterkant av oppstartmøtet med Indre Fosen kommune, med bakgrunn i at boligbebyggelse i grøntområdet lengst vest i planområdet er tatt ut av planforslaget. (Det var innledningsvis ønske om etablering av småhusbebyggelse i området nærmest veien og terrassehus nedover mot sjøen i dette området).

 

Det skal utarbeides VAO-plan som del av planarbeidet.

 

Planområdet

Planområdet omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 122, bnr. 4, 23 og 285. Planen berører også følgende eiendommer i mindre grad: gnr. 122, bnr. 391 og 6. Størrelsen på planområdet er i underkant av 50 daa.

 

Deler av området er pr. i dag landbruksareal i drift (fulldyrka jord), i tillegg er store deler av området skogkledt (Årnsetlunden). Planområdet er lett skrånende ned mot Botn, og omkranses av eksisterende småskala boligbebyggelse, i hovedsak eneboligbebyggelse, med noe tettere sentrumsbebyggelse mot nord. Området er sørvendt og har gode solforhold, samt fin utsikt mot Botn.

 

Arealstatus

Planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel 2010 – 2021, Rissa kommune (planID 16242010006), vedtatt 23.09.2010. I kommuneplanen er landområdene i hovedsak avsatt til boligformål og friområde. Det pågår revisjon av kommuneplanens arealdel. Det antas at dette planarbeidet ikke vil ha noen betydning for denne detaljreguleringen da kommunen nylig har vedtatt områderegulering for Rissa sentrum.

 

Gjeldende reguleringsplan for Krobakken, Områderegulering Rissa sentrum, (PlanID 16242013004), er sist revidert 19.09.2023. I denne planen er planområdet avsatt i hovedsak til boligformål, i tillegg til naustformål, grønnstruktur, tursti langs Botn, og omfattes delvis av hensynssone naturmiljø Årnsetlunden.

                 Gjeldende reguleringsplan med tegnforklaring

 

Saksgang så langt

Planinitiativ ble oversendt kommunen 01.09.2023 og oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 18.09.2023.

Varsel om oppstart kunngjøres i papirutgaven av Fosna-Folket den xxxx.2024 og publiseres samtidig på kunngjøringssiden til Indre Fosen kommune, samt på vår hjemmeside www.kystplan.no.

 

Konsekvensutredning

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.

 

Utredningstema

Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse hvor følgende tema vil bli belyst:

 • Landskap (nær-/fjernvirkning skal beskrives og vurderes)
 • Naturmangfold
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Forurensning
 • Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
 • Teknisk infrastruktur, overordnet VA-plan
 • Trafikksikkerhet
 • Virkning som følge av klimaendringer
 • Grunnforhold
 • Barn/unges, eldres og funksjonshemmedes interesser.
 • Byggefase
 • Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet

 

Foreløpig ROS-analyse

Det er utarbeidet innledende ROS-analyse for planarbeidet, der det er identifisert 6 hendelser som faller innenfor gul risiko;

 • Store nedbørsmengder
 • Stormflo og havnivåstigning
 • Naturmiljø (Registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, funksjonsområde for arter, laks/sjøaure)
 • Vannforekomst med redusert økologisk tilstand
 • Landbruk
 • Automatisk fredete kulturminner
 • Radon

 

Det er i tillegg identifisert 3 hendelser som faller innenfor rød risiko.

 • Kvikkleire, løsmasseskred
 • Stabilitet i byggegrunn
 • Fare for utglidning av byggegrunn

Ved innsending av planforslaget vil det være gjennomført en fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), i tråd med pbl. § 4-3.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Det er nå mulig å komme med merknader/innspill til planarbeidet. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet og alt er på et foreløpig skissestadium. Til orientering vil det også bli mulighet til å komme med innspill til planen når planforslaget er utarbeidet og kommunen legger det ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs-behandling.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 12.04.2024 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra, eller til kystplan@kystplan.no 

 

Hvis det skulle være noen spørsmål, kan du ta kontakt med Jon Birger Johnsen på telefon 99 53 46 61, eller på e-post til jon@kystplan.no