Kystplan AS er engasjert av Ytterneset invest v/Sigurd Bekken for å utarbeide reguleringsplan for deler av  grn 4 bnr 1.

Hensikten

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for adkomstvei frem til naustområde.

Det skal også lages en snuplass og en liten parkeringsplass.

Videre vil man justere veien som er inntegnet i eksisterende plan, slik at den passer med det som er bygd.

Ny plan skal erstatte deler av eksisterende reguleringsplan for Ytterneset.

Naustområde er tenkt for hyttetomtene i nærområde. En forventer ikke så mye trafikk langs adkomstveien, da det gangavstand fra hyttene ned til naustområdet.

 

Begrunnelse for flytting av adkomsten.

I den eksisterende planen har naustområde stiadkomst.  I etterkant ser man at det er mere formålstjenlig med kjøreadkomst ned til område. Dette fordi man trenger vei i byggeperioden og fordi man trenger kjøreadkomst når man skal frakte utstyr etter at naustene er bygd.

I den opprinnelige planen er adkomsten til naustområde lagt via sti. Denne er planlagt over bergene ned mot sjøen.

Man har vurdert å endre stien til kjøreadkomst, men finner det lite gunstig da det vil utløse uhensiktsmessig store terrenginngrep i strandsonen.

Grunneier ønsker heller at veien blir lagt naturlig i en fordypninger i terrenget og at en snuplass/parkeringsplass blir plassert bort fra sjøen slik at den blir lite synlig.

Det er utarbeidet en foreløpig plan som sier noe om utførelsen, se nedenfor.

 

Planformål

Planen berører to planer. Kommuneplan og Reguleringsplan for Ytterneset.

Arealformålene som berøres er LNF i kommuneplanen og vei, sti og LNF i reguleringsplan for Ytterneset.

Se bildet nedenfor og/eller denne koblingen

https://kommunekart.com/klient/froya/publikum?urlid=f8fee982-b0df-4aaa-adc5-4c2a9d971d27

Landbruk

Planområdet kommer i berøring av et lite område (ca 400 m2) som i dag er klassifisert til innmarksbeite. Denne teigen har aldri blitt brukt som ressurs i forbindelse med landbruket.

Konsekvensutredning

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning

 

Foreløpig ROS-analyse

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er liten risiko for uønskede hendelser i den foreløpige ROS-analysen. Det vil bli foretatt en ny ROS-analyse når planforslaget er ferdig.

Se vedlegg

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig Innen 7 Juni til Kystplan AS,

Postboks 4, 7239 Hitra eller  may@kystplan.no

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med

May I Andreassen, telf 93 46 73 58  may@kystplan.no