Oversiktskart

Kystplan AS er engasjert av Jonny Berge Gaarden for å utarbeide reguleringsplan på gnr 65 bnr 528 m.fl. på Mausund

Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen 14.01.2021  se vedlegg: Referat Aursøya 20.04.2021-godkjent

Hensikt

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for forskning og næringsutvikling.

Det er planlagt oppført sjøhus, kai, flytebrygge og tilhørende lager/båtgarasje.

Forretningside

Tiltakshaver skal kjøre utvikling, patent og forskning på produksjon av elektrisitet via havstrøm. Denne patentene vil gjøre det mulig å produsere strøm som kan leveres på nett eller til annen kraftbehov som hydrogen. Det er inngått samarbeid med andre parter om forskningen.

I tillegg ser man at det er stort behov for et lokalt verksted/båtgarasje for reparasjon av mindre båtmotorer og tilhørende utstyr.

Historikk

Det er tidligere gitt byggetillatelse for sjøhus, kai og flytebrygge (sak 11/365) Flere av tiltakene som det her varsles om er derfor delvis utført.

I forbindelse med en endringssøknad i 2019, ble det varslet pålegg og tvangsmulkt på grunnlag av at tiltaket ikke oppfattes som oppført etter tillatelsen fra 2011.

I 2019 ble det søkt om dispensasjon for tiltakene. Dette ble gjort i form at to søknader, et som omhandlet areal i sjø og et for tiltakene på land.

Søknaden som omhandler areal på land ble avslått, med krav om regulering.

Arealet som omhandler sjø er påklaget og er ikke ferdigbehandlet.

Uansett hva utfallet blir av søknaden i sjø, ønsker man å starte planprosessen.

Det varsles derfor planoppstart på hele område.

Oppsummering:

  • Byggetillatelse i 2011
  • Arbeide utført i 2014
  • Varsel om pålegg 2019
  • Søknad om Dispensasjon 2020
  • Varsel og oppstart regulering 2021

Planlagte tiltak

Tiltaket omfatter flytebrygge, fylling i sjø, kai, adkomstvei, parkeringsplass og byggeområde.

Planavgrensningen

Planavgrensningen er i satt i samråd med kommunen.  Den følger eiendomsgrensen til gnr/bnr 65/528 og går videre mot kommunal vei.

Hensikten er å få regulert inn veiadkomsten.  Det er videre intensjoner om å kjøpe tomt av Frøya kommune.

Eksisterende planformål

Område er i kommuneplanen avsatt til næringsformål, kombinertformål i sjø og LNF.

Samt hensynsone for høyspenningsledningen.

Konsekvensutredning

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning

 

Foreløpig ROS-analyse

I den foreløpige ROS-analysen konkluderes det med lav risiko for uønskede hendelse.

Hendelser som er registeret er: havnivåstigning, vind, sårbare fugler, sårbare område i sjø.

Videre vil aktiviteten utløse støy under drift og i forbindelse med anleggsperioden. Det kan også ved uhell bli mindre forurensing i sjø (oljesøl osv).

I deler av område går det en Høyspenningsledning,

I situasjonsplanen er det tegnet inne en båtgarasje under denne ledningen.

Under planprosessen vil man vurder om dette er hensiktsmessig og om ev. ledningen må/kan fjernes.

Det vil bli foretatt en ny ROS-analyse når planforslaget er ferdig.

Se vedlegg:  Innledende ROS-analyse Aursøy

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet er nettopp starte. Det kan derfor bli endringer i forhold til det det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig Innen 01. September 2021 til Kystplan AS,

Postboks 4, 7239 Hitra eller  may@kystplan.no

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.