Kystplan AS er engasjert av Balstad Gård v/Raymond Balstad for å utarbeide reguleringsplan for deler av gnr 317 bnr 1.

Hensikten

Hensikten med reguleringsplanen er å regulere et næringsområde, primært tiltenkt ny omlastings- og gjenvinningsstasjon for Fosen Renovasjon IKS. Selskapet planlegger å flytte sine aktiviteter ved Ålmo og Vanvikan gjenvinningsstasjoner til området. På kort sikt har selskapet behov for ca 20 daa. Selskapet trenger også areal for fremtidig utvikling av sin virksomhet. Det foreligger ikke planer om avfallsbehandling på området, kun mottak og sortering. Området skal planeres ned til ca kote 250 meter over havet. Planområdet er på ca 50 daa, dette vil inkludere skjæring/fylling og næringsareal og areal til nødvendig infrastruktur.

Planformål

Planen berører kommuneplanens arealdel og to gjeldende reguleringsplaner:

  • Reguleringsplan for fv 715 Keiserås – Olsøy. Parsell Keiserås – Rissa grense
  • Reguleringsplan fv 715 Vanvikan – Keiserås

Arealformål som berøres er annen veigrunn og midlertidig anleggsområde/LNF i reguleringsplanene, og LNF i kommuneplanen. Se bildet under.

Areal som berøres

Planområdet ligger på uproduktiv mark og delvis på massedeponi som ble anlagt ifm ny fylkesvei 715 Vanvikan – Olsøykrysset i regi av Fosenvegene. Flybildet under er fra 2018.

Konsekvensutredning

Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Foreløpig ROS-analyse

Gjennomgang av risikofaktorer viser at det er liten risiko for uønskede hendelser knyttet til planen. ROS-analysen vil bli oppdatert i løpet av planarbeidet.

 

Merknader og innspill på et tidlig tidspunkt

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet må leveres skriftlig innen 30. juli til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller siri.vannebo@kystplan.no

Hvis du har spørsmål. ta kontakt med Siri Vannebo tlf 90648645 eller siri.vannebo@kystplan.no