I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan på Nesset i Hitra kommune.

Kystplan AS er engasjert av tiltakshaverne Nesset Kystnæring AS v/Ivar G Nesset og Lerøy Midt AS v/Sven A Fjeldvær til å utarbeide endring av reguleringsplan for Risneset-Nesset.

Planavgrensning og planstatus

Planavgrensningen følger eksisterende reguleringsplan med unntak av i nordøst, der ny plangrense følger eiendomsgrensa for gbnr 23/4 og 23/29. Eksisterende atkomstveg er inkludert i planavgrensningen. Varslingen omfatter ca 125 daa, derav ca 40 daa i sjøen. Se vedlegg 1, 2 og 3.

Formål

Hensikten med planarbeidet er:

 • Endre arrondering av regulert naustområde samt regulere noen flere naust/sjøboder i naust.
 • Vurdere størrelse på parkeringsplass P7 i vedtatt plan.
 • Vurdere behov for bilveg fram til hver hyttetomt, alternativt vurdere behov for flere parkeringsplasser i nærheten av hyttetomter.
 • Vurdere behov for å endre linjeføring på regulerte, men ikke bygde veger innenfor området.
 • Flytte Straumanveien litt vestover ved gbnr 23/15.
 • Legge til rette for grillplass, bord, benker og andre enkle konstruksjoner på landsida ved regulert småbåthavn.
 • Vurdere restriksjoner på ferdsel i perioder av året på holmene/svabergene vest for småbåthavna ut fra hensyn til fugler i hekketida.
 • Legge til rette for parsellhager ved krysset Smågeveien-Straumanveien.
 • Vurdere tomtestørrelse og fortetting av hyttetomter.
 • Regulere byggegrense mot sjøen.
 • Vedtatt vann- og avløpsplan skal oppdateres iht. ny reguleringsplan.
 • Endre gbnr 23/29 til næringsformål.
 • Legge til rette for utvidelse østover av kai på gbnr 23/29.
 • Legge til rette for planering og fylling på gbnr 23/29 for å få mulighet til å oppføre flere bygg og skaffe parkeringsareal på egen tomt.
 • Planen skal ajourføres iht. vedtatte dispensasjoner innenfor området.
 • Generell oppdatering av den delen av gjeldende plan som endringen omfatter iht. plan- og bygningsloven av 2008.

Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning

Hitra kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.

Saksgang så langt

Oppstartsmøte med Hitra kommune ble gjennomført den 20. desember (vedlegg 4). Kommunen har godkjent igangsetting av planarbeidet i vedtak 99/20 D (vedlegg 5).

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 17.04.2020 sendes til: Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller siri@kystplan.no.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kystplan AS v/Siri Vannebo, telefon 90648645 eller e-post siri@kystplan.no.