I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan på Fjellværsøya i Hitra kommune.

Kystplan AS er engasjert av grunneier Steffen Kirknes til å utarbeide en reguleringsplan for Nordbotn småbåthavn.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for småbåthavn med tilhørende parkeringsplass(er) samt naust med lagerboder.

Det er en eksisterende småbåthavn og fem naust innenfor planområdet. Da grunneier søkte konsesjon for erverv av eiendommen gbnr 76/1 i fjor, opplyste han om at han ville tilbakeføre småbåthavna i Steinabukta til næringsvirksomhet knyttet til eiendommen. Småbåtanlegget må settes i stand, og manglende formaliteter i forbindelse med tidligere utvidelser av flyteanlegget vil bli forsøkt avklart og brakt i orden. I tillegg skal planen avklare behov og sikre areal til parkeringsplasser for småbåthavna, flere naust (bodplasser i naust), samt legge til rette for enkle friluftsaktivteter som bading, grilling og gangatkomst til Steinaskjæra. Grunneier kan tenke seg å tilby Nordbotn kirke bruk av parkeringsplassene gjennom egen avtale.

Planavgrensning og planstatus

Planavgrensningen er utvidet noe i forhold til avgrensningen for framtidig småbåthavn i kommuneplanens arealdel.

Sjøområdet som ønskes regulert, er i hovedsak satt av til framtidig småbåthavn i kommuneplanens arealdel, men inkluderer også noe areal satt av til bruk og vern av sjø og vassdrag og kombinerte formål i sjø og vassdrag. Området der parkeringen planlegges ved Nordbotnveien, er satt av LNF-område med spredt næringsbebyggelse. Landområdene langs Kvitsandveien er satt av til LNF. Landområdene ligger innenfor 100m-beltet.

Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning

Hitra kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.

Småbåthavn

I kommuneplanens arealdel for Hitra er det gitt åpning for å etablere småbåthavn i dette området. Det er behov for båtplasser for folk som har tilknytning til Herøya, og for andre som sokner til området Nordbotn. Man vil derfor utforme småbåthavna til å være et fellesanlegg for de med tilknytning til Herøya og andre brukere.

Det ligger en flytebrygge innenfor området i dag. I planarbeidet vil vi se på behovet for båtplasser, og jobbe med konkrete løsninger for hvordan småbåtanlegget bør utformes for å få best mulig utnyttelse av både sjø- og landareal. Det er venteliste på båtplass i havna pr dato.

Småbåtanlegget vil holde seg innenfor holmene. Planen vil også prøve å legge til rette for terrengtilpasset gangforbindelse med utgangspunkt fra land ved eksisterende naust over til de nærmeste holmene. Småbåthavna ligger svært godt plassert i forhold til vær og vind. Det er ikke nødvendig med molo for å realisere prosjektet.

Tilrettelegging for allmennheten

I planarbeidet vil vi se på muligheten for å lage gangsti anlagt på bruer og stier forankret i berg fra skjæret ved eksisterende naust til holmene innenfor planområdet. Man ønsker også å legge til rette for enkle aktiviteter som bading og grilling ved eksisterende naust.

Naust med bodplasser

Tiltakshaver ønsker å regulere byggeområde for naust i fortsettelsen av eksisterende naustrekke. Naustene skal inneholde boder for utstyrsoppbevaring for de som har båtplass i småbåthavna. Hvert naust vil derfor inneholde flere boder. Planprosessen vil avklare behovet for antall boder og dermed antall naust. Byggeområde naust vil trolig forutsette noe fylling på nedsida av Kvitsandveien.

Parkering

Behovet for antall parkeringsplasser skal vurderes i planarbeidet ut fra småbåthavnas behov, samt Nordbotn kirkes evt. behov. Parkering for småbåthavna tenkes lagt mellom eiendommen gbnr 76/31 og Nordbotnveien. Eksisterende avkjørsel fra Nordbotnveien brukes. Det er ønskelig å legge til rette for elbillading på p-plassen. Fra parkeringen blir det gangatkomst langs Kvitsandveien til småbåthavna. Området kan gi 30-40 p-plasser. Tiltakshaver kan etter avtale tilby parkering for Nordbotn kirke.

Innledningsvis ble det vurdert å legge parkeringen på østsiden av Nordbotnveien, men det er en god del masse som må fjernes for å få til ganske få p-plasser. Parkeringsområdet ønskes derfor lagt slik som kartet over viser.

I planen vil man også se på muligheten for å legge til rette for noen p-plasser langs Kvitsandveien, på oversiden av vegen.

Frist for merknader

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet kan innen 28.02.2020 sendes til: Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller siri@kystplan.no.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kystplan AS v/Siri Vannebo, telefon 90648645 eller e-post siri@kystplan.no.