Hensikten

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere grunneiere og tomtekjøpere. Hensikten er å få etablert minimum 4 eneboligtomter. Det kan også bli aktuelt med flere eneboligtomter eller område for flerboligbygg.

 

Eksisterende status

Området er ubebygd. Arealet består av landbruksareal, berg, lyng og myr.

Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

 

Konsekvensutredning

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Landbruk

Arealet mellom eksisterende boliger og fylkesveien er registrert som fulldyrka jord. Dette området skal ikke bebygges, men man ønsker å legge en felles vei her. Avkjørselen er planlagt så langt vest som mulig i den hensikt å berøre så lite matjord som mulig.

En planlegger å flytte matjorda innenfor planen, slik at ressursen kan bli nyttiggjort.

 

Merknader

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet er nettopp startet. Eksakt plassering av de ulike formål er enda ikke fastsatt. Dette blir utredet på et senere tidspunkt.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 14.02.20 til may@kystplan.no

Eller: Kystplan AS, Pb. 4, 7239 Hitra

Besøksadresse: Torget 3, Fillan