På vegne av Kongsnesset Hytteforening  v/Odd Ivar Ekle er Kystplan AS engasjert til å foreta en endring i reguleringsplan Kongsneset gnr 20 bnr 10 m/fl. i Hitra kommune

Planavgrensning

Planavgrensningen følger avgrensingen på eksisterende plan.

Gjeldende status

Dagens reguleringsplan og VA-plan  er fra 2008

Se vedlegg

Planlagte tiltak

Hensikten med arbeidet er å få regulert inn eksisterende veier, samt å omregulere noen stier til

kjørbare veier. (Se en grov skisse vedlegg)

Videre vil man justere formålsgrensen for hyttetomtene slik det er sammenfallende med eiendomsgrensene.

Det skal også legges inn byggegrense mot sjø og bestemmelsene skal oppgraderes.

Det er også behov for å revidere eksisterende VA-planen  da det er flere hytter som ønsker innlagt vann og avløp.

Det er ikke planlagt nye tomter eller tiltak i sjø.

 

Hitra kommunen har befart område i den hensikt å avdekke ulovlige tiltak. Kystplan har fått en liste over tiltak som kan være ulovlig. Det pågår nå et arbeide med å få oversikt over hva som er godkjent og hva som må omsøkes.

 Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Frist for uttalelse:  26.02.2021

Kystplan AS
Postboks 4
7239 Hitra

eller

may@kystplan.no