I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Leksvik i Indre Fosen kommune.

På vegne av Landsem Eiendom AS er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Haugen gbnr 232/11 (se vedlegg 1 og 2).

 

Hensikten

Tiltakshaver ønsker å bygge leilighetsbygg med 14 nye enheter med tilhørende garasjeanlegg.

 

Eksisterende status

Området er bebygd.

Området er avsatt til forretning, tjenesteyting og blandede formål i kommunedelplan Blankbygda (se vedlegg 3).

 

Konsekvensutredning

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Landbruk

Planområdet ligger ved fulldyrka jord.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet er nettopp startet. Eksakt plassering av de ulike formål er enda ikke fastsatt. Dette blir utredet på et senere tidspunkt.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen den 31. januar 2020 (referat i vedlegg 4).

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 03.04.2020 til:

E-post: may@kystplan.no. Postadresse: Kystplan AS, Pb. 4, 7239 Hitra

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Kystplan AS v/May I. Andreassen på telefon 93467358.