I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeid.

Kystplan AS er engasjert av Frøya kommune, for å utarbeide reguleringsplan for fortau og gangsti

Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

 

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortau langs Hammarvikringen og en gangsti (snarvei) som binder sammen Hammarvikringen og Samvirkeveien. Hensikten er å få en enkel adkomst til busstoppen ved Butikken (Samvirkeveien) og til gangvei langs 716. Videre vil det bli gjort mindre karttekniske justeringer.

Planarbeidet blir gjort i samarbeid med Frøy eiendom som planlegger et større boligområde i området.

 

Planstatus og Planavgrensningen

Eksisterende plan i området er en gammel plan for Hamarvika planid: 1620200912

Planavgrensningen vil i hovedsak følge eiendomsgrenser og formålsgrensen i den eksisterende plan.

Dagens formål er annen veigrunn med unntak gangstien som er avsatt til jordbruksområde.

 

Gangsti

I forbindelse med planlagt boligfelt Hammarvikbukta må det lages en trafikksikker skolevei. Det er da valgt å legge ny gangsti tvers over et «ubrukt» område som i dag er regulert til jordbruk.

En ser det formålstjenlig å lage denne «snarveien» for dette er den korteste veien til busstoppen, videre vil man da også motvirke ferdsel igjennom gården.

 

Frist for merknader

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 03.01.2020 til Kystplan AS, postboks 4, 7239 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no.

Besøksadresse: Torget 3, Fillan