Kystplan AS er engasjert av Marvin Dragsnes til å utarbeide reguleringsplan for gnr. 57/5 m. fl. i Frøya kommune, og varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist sette til 06.12.2021 (se avsnitt lengre ned på siden)

Formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utfylling i sjø og bygging av kai, brygge/sjøhus, flytebrygge, og permanent adkomstvei på eiendommen gnr. 57 bnr. 5 i Frøya kommune.

Konsekvensutredning

Planarbeidet ikke i tråd med overordnet plan. Frøya kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planområdet

Reguleringsplanens avgrensning er vist i kartskisse . Planområdet omfatter et areal i sjø og på land på 3 986 m² på Dragsneset på nordøstsiden av Kvaløya.

Eiendommen gnr. 57 bnr. 5 ligger og består av to teiger. Reguleringsplanen vil omfatte den nordligste teigen av gnr. 57/5, en liten del av gnr. 57/7 og et hjørne av gnr. 57/8 for bedre samordning mot tilstøtende reguleringsplan. Mot sør omfatter planområdet også veiareal på gnr. 57 bnr. 14.

Plangrensen strekker seg fra Dragsnesveien nordvestover over gnr. 57/14 til den møter grense mellom gnr. 57/7 og gnr. 57/5 som følges ca. 26 m før den går vestover til den møter plangrense for «Dragsnes øst». Denne følges nordover til sjøen. I sjø går plangrensen ca. 85 m norøstover før den gradvis dreier østover til et punkt ca. 140 m nord for eksisterende bebyggelse. Plangrensen går deretter sørover i sjø i god avstand fra flomålet til den igjen treffer Dragsnesveien.

 

 

 

Gjeldende planstatus

Planområdet omfatter deler av reguleringsplanen «Dragsnes øst» (PlanID 1620200306). For resterende areal er kommuneplanens arealdel for Frøya kommune 2019-2030 (PlanID 5014201809) gjeldende.

I kommuneplanens arealdel er landarealet avsatt til LNF-formål, mens sjøarealet er avsatt til FFNAF-område (fiske, ferdsel, natur, akvakultur og friluftsliv). I reguleringsplan for «Dragsnes øst» er arealet som berøres i sin helhet avsatt til havneområde i sjø.

 

Dagens arealbruk

Innenfor planområdet er det to driftsbygninger for fiske av eldre dato, den ene med tilhørende kai. Begge bygningene er oppsatt før 1970, og den ene senere tilbygget. Bygningene benyttes i fiskerinæring. Det er gangadkomst til bygningene fra Dragsnesveien over gnr. 57/14.

Ønsket reguleringsformål

Planforslaget vil i hovedsak videreføre gjeldende arealbruk. Det skal tilrettelegges for ny brygge til oppbevaring av fiskeutstyr med tilhørende kai, samt permanent adkomstvei til eksisterende og nytt bygg. Næringsbyggelsen, herunder kaier, foreslås avsatt til formål næringsbebyggelse (1300). Naustet vest i planområdet foreslås avsatt til formål uthus/naust/badehus (1589).

Det er gitt tillatelse til flytebrygge som skal innlemmes i planen. Denne og tilstøtende sjøområde foreslås avsatt som småbåthavn (6230).

Adkomstvei fra Dragsnesveien skal anlegges delvis på fylling i strandkanten langs gnr. 57/14 og videre over gnr. 57/5. Det foreligger grunneiertillatelse til etableringen. Veien foreslås avsatt til formål kjøreveg (2011).

Utredningstema

Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse hvor følgende tema vil bli belyst:

 • Bebyggelse, kulturminner, estetikk
 • Stedstypisk arkitektur
 • Siktinjer
 • Landskapsbilde
 • Infrastruktur
 • Veitekniske forhold
 • Trafikale forhold
 • Natur og miljø
 • Biologisk mangfold
 • Verdifulle naturtyper
 • Landskap
 • Landbruk
 • Dyrka mark

I tillegg vil det bli utarbeidet en ROS-analyse hvor følgende tema vil bli utredet:

 • Klimatilpasning
 • Geoteknikk – områdestabilitet
 • Grunnforurensning
 • Støy
 • Lysforurensning

Saksgang så langt

Tiltakshaver fikk i 2017 igangsettingstillatelse til oppføring av sjøhus/brygge, saksnr.17/1069, samt midlertidig anleggsvei, som skulle tilbakeføres etter ferdigstillelse av sjøhus/brygge. Tiltaket ble ikke ført opp i henhold til gitt tillatelse, men på ikke omsøkt utfylling i sjø, samt at veien ikke ble tilbakeført som planlagt.

Tiltakshaver søkte våren 2021 dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan for Dragsneset øst og kommuneplanens arealdel for ettergodkjenning av tiltakets plassering, samt permanent vei. I tillegg ble kai foran sjøhus og planering for parkeringsareal omsøkt. Saken ble behandlet i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.21, sak 42/21 og søknaden avslått. I vedtaket oppfordres søker til å starte opp reguleringsplanarbeid for tiltaket innen seks måneder fra vedtaksdato.

Som en følge av dette vedtaket ble planinitiativ oversendt kommunen 01.09.21.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 18. oktober 2021.

Kommunen har stilt følgende krav til planoppstart (se vedlegg) :

 • I forbindelse med utfylling i sjø skal det gjøres geotekniske undersøkelser.
 • Vedrørende utfylling i sjø skal det forsikres om at massene er rene og fri for forurensende varer.

Merknader til oppstartsvarsel

Vi ønsker med dette brevet å gjøre deg/dere oppmerksom på/kjent med arbeidet som nå starter og gi deg/dere muligheten til å komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet.

Dette brevet er sendt til de som blir direkte berørt eller av annen grunn kan bli påvirket av tiltaket, utsikt, støy eller lignende.

Når forslaget til planen er ferdig, vil Frøya kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

 

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 06.12.2021 sendes til: Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til kystplan@kystplan.no.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Hanne (917 40 914), May (934 67 358) eller på e-post til kystplan@kystplan.no.