Kystplan AS er engasjert av Grytvik Eiendom AS for å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 8, bnr. 23 og 72.

Området ligger på Flatval i Frøya kommune. Planområdet ligger på vestsiden av Sørfrøyveien.

 

Vi varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 20. juni 2023 (se avsnitt lengre ned på siden).

 

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende infrastruktur. Foreløpig ser utbygger for seg 2-3 eneboliger/eneboligtomter og flere «minihus». Størrelsen på planområdet er ca. 8,4 daa, og består av lettere kupert terreng.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er tråd med overordnet plan. Frøya kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

 

Planområdet

Planavgrensningen omfatter eiendommene gnr. 8, bnr. 23 og 72, samt tilhørende atkomstvei (Sørfrøyveien), slik at atkomstsituasjonen til området blir regulert. (se figur under)

Figur: Kartutsnitt som viser planområdet

 

Gjeldende planstatus

Området er pr. i dag uregulert, og er omfattet av kommuneplanens arealdel (planID 5014202107), som trådte i kraft 24.01.2023.

Planområdet har i hovedsak arealformål Boligbebyggelse – nåværende, innenfor område B2. Deler av atkomstveien ligger innenfor område avsatt til LNFR (landbruks-, natur – og friluftsformål) i kommuneplanens arealdel.

Figur: Utsnitt av kommuneplanens arealdel som viser arealformålene i området

 

Figur: Ortofoto over området.

 

Planforslaget

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for eiendommene med tanke på etablering av boliger med tilhørende infrastruktur. Antall boenheter blir avklart gjennom planprosessen. Det planlegges foreløpig å tilrettelegge for inntil 2-3 eneboligtomter, samt flere «minihus» for boligutleie.

Størrelsen på planområdet er ca. 8,4 daa, og består i hovedsak av bart fjell, med sammenhengende marin strandavsetning mot øst, i et belte mot den kommunale veien.

 

Vann/Avløp:
Det vil underveis i planprosessen utarbeides en VAO-plan, der det planlegges med tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.

Det er klargjort for tilkobling til teknisk infrastruktur på østsiden av veien.

 

Renovasjon:
Renovasjonsløsning vil avklares via planprosessen, men foreløpig antas det at det etableres fellesanlegg for området beliggende inntil Sørfrøyveien, slik at henting/tømming skjer fra veien, uten at renovasjonsbil må kjøre inn i området.

 

Trafikksikkerhet:
Tiltaket vil medføre økt boligbebyggelse i området, og derav en økning i trafikkbelastning på atkomstveien.

 

Byggegrense mot kommunal vei (Sørfrøyveien):
Byggegrense mot kommunal vei settes til 15m fra veimidte.

 

Byggegrense mot landbruksareal:
Byggegrense mot landbruksareal skal iht. kommuneplanens arealdel settes til minimum 30 meter.

 

Merknader til oppstartvarsel

I forbindelse med oppstartvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/naboer til gjeldende plan er varslet ved brev. Når forslag til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, vil Frøya kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller til silje.saetre@kystplan.no innen 20. juni 2023.