Kystplan AS er engasjert av tiltakshaver Dyrendahl Bygg AS til å utarbeide reguleringsplan for del av gbnr. 124/80 i Indre Fosen kommune, og varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 11.03.2022 (se avsnitt lengre ned på siden).

Formål

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere et boligområde på den delen av eiendommen som er regulert til boligformål i områderegulering Rissa. Innholdet i planen vil være 5 (kjeda) eneboliger i to etasjer med fellesgarasje, felles uteopphold/leikeområde, felles gjesteparkering, samt andre utendørs fellesfunksjoner som naturlig tilhører et boligområde.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan. Indre Fosen kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planområdet

Reguleringsplanens avgrensning er vist i kartskissen under. Planområdet er en del av eiendommen Sundsmyr gbnr 124/80. Resten av eiendommen er regulert til landbruksformål. Reguleringsplanen vil omfatte den sørlige delen av eiendommen som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Planområdet er ca 2,4 daa. Plangrensen følger eiendomsgrensen til 124/80 for den delen som er regulert til boligformål, se under.

Gjeldende planstatus

Planområdet ligger innenfor områderegulering Rissa sentrum (PlanID 16242013004). I områdereguleringen er planområdet avsatt til boligformål, og omfattes delvis av faresone flomfare.

Dagens bruk av området

Det drives jordbruk på planområdet.

Ønsket reguleringsformål

Planforslaget vil følge opp områderegulering Rissa sentrum, og legge til rette for fem (kjeda) eneboliger i to etasjer med tilhørende garasjer, uteområder og andre funksjoner som naturlig hører til et boligområde. Boligbebyggelsen plasseres mot nord for størst mulig avstand til Årnsetbekken og faresonen. Avkjørsel til Sundsmyrveien, garasjer, utendørs parkering, utendørs fellesområder (leik, uteopphold, renovasjon osv) vil ligge (delvis) innenfor faresonen, men utformes for å tåle flom.

Adkomst fra Sundsmyrveien blir flyttet lenger unna Årnsetbekken enn hva områdereguleringen viser.

I områderegulering Rissa er det bestemmelser om bebyggelse i 1,5 etasje med saltak som gjelder for området. I forbindelse med oppstartsmøtet er det avklart at kommunen aksepterer bebyggelse i to etasjer med flatt tak. Begrunnelsen er å få større fleksibilitet i hvor boligens sentrale funksjoner plasseres.

Utredningstema

Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse hvor følgende tema vil bli belyst:

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet

 • Redegjørelse for avvik fra overordnet plan
 • Tilpasning til eksisterende bebyggelse i området
 • Felles uteområder, universell utforming

Infrastruktur

 • Trafikale forhold, helheten i trafikkløsningen, virkninger på overordnet vegnett, adkomst til boligene og trafikkareal
 • Tilrettelegge for vannbåren varme
 • VA-plan iht kommunes VA-norm
 • Løsning for overvann

Natur og miljø

 • Det skal etableres en grønn kantsone på minimum 6 meter langs Årnsetbekken
 • Naturmangfoldvurdering iht naturmangfoldloven §§ 8-12
 • Vannmiljø
 • Endring i avrenningsforhold
 • Landskap – nær- og fjernvirkning av tiltakene i planen
 • Friluftsliv – virkninger på turveien GT6 i områdereguleringen.

Landbruk

 • Redegjørelse for hvordan planen påvirker dyrka mark

I tillegg vil det bli utarbeidet en ROS-analyse hvor følgende tema vil bli utredet:

 • Klimatilpasning, klimaendringer, vurdere tiltak knyttet til Årnsetbekken
 • Geoteknikk – vurdering av grunnforholdene for planlagt bebyggelse
 • Støy i byggefasen

Saksgang så langt

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 20. desember 2021. Møtereferat ligger vedlagt. Kommunen har stilt følgende krav ifm. planoppstart:

 • Geoteknisk vurdering av grunnforholdene for planlagt bebyggelse må gjennomføres som del av planprosessen. Kommunen viser til diverse geotekniske rapporter i forbindelse med områderegulering Rissa sentrum.
 • Årnsetbekken. Det er viktig å ivareta bekken som vannforekomst, og samtidig sørge for at planen ikke endrer overvannsmengdene eller at bekken kan utgjøre fare for bebyggelsen i planen. Kommunen henviser til overvannsmodell utarbeidet ifm områdereguleringen. Det er mulige konsekvenser av 20-års nedbør som skal vurderes.

Merknader til oppstartsvarsel

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 11. mars 2022 sendes til: Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til siri.vannebo@kystplan.no. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Siri (90648645) eller på e-post til siri.vannebo@kystplan.no.