På vegne av Frøya Bergverk AS varsles det oppstart av planarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Steinsvatnet Masseuttak, for gnr. 14/ bnr. 105 m.fl. i Frøya kommune.

Figur 1: Planområdets plassering i Frøya kommune

Hensikt

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak ved Steinsvatnet, i henhold til kommuneplanens arealdel. Eksisterende massetak har et areal på ca. 52 600 m2. Mye av dette arealet er utvunnet. Planforslaget vil også legge til rette for ny adkomst til området fra fv. 716 lenger mot sørøst sammenlignet med dagens adkomst.

Utvidelsen har et areal på ca. 96 000 m2. Volumet på uttaket er foreløpig ikke beregnet.

Den foreslåtte planavgrensningen utgjør et areal på ca. 149 daa.

Saksgang så langt:

Oppstartsmøte med Frøya kommune ble avholdt den 17.08.2022. Referat fra oppstartsmøte er å finne som vedlegg.

Planlagte tiltak

Tiltaket vil sikre fortsatt drift av kommunens eneste store steinbrudd.

Det planlegges ny adkomst til området. Eksisterende adkomst vil bli fjernet når den nye adkomsten er etablert. I forbindelse med adkomstvegen planlegges det en vektstasjon og et område for nødvendige brakker med personalfasiliteter samt lagerbygninger (se figur 2).

Figur 2: Situasjonsplan som viser forslag til endret adkomst, samt areal til vektstasjon og nødvendige brakker/ lager.

Planavgrensningen

Foreslått planavgrensning følger grensen til eksisterende reguleringsplan mot nord, og ellers avgrensning som fremgår av kommuneplanens arealdel. I øst mot fylkesveien er det tatt med noe ekstra areal mot vei enn det som går frem av kommuneplanens arealdel. Dette av hensyn til ønsket om endret adkomst. Kart med planavgrensning er vedlagt.

Figur 3: Planavgrensning inntegnet med rød strek.

Eksisterende planformål

Gjeldende plansituasjon kommer frem av figur 4. Gjeldende planstatus for eksisterende masseuttak er reguleringsplan Masseuttak Steinsvatnet, der arealet er avsatt til steinbrudd og masseuttak, annet spesialområde og naturvernområde (Steinalderboplass) (se figur 4). Området som inngår i eksisterende reguleringsplan, er på ca. 53 daa.

Gjeldende planstatus for det området som ønskes utvidet er kommuneplanens arealdel (fig. 5). Dette området er avsatt til framtidig råstoffutvinning (Rød farge). I området er det også avmerket en faresone for høyspenningsanlegg som berører både eksisterende masseuttak og ønsket utvidelse.

I området der det planlegges ny adkomst er arealet avsatt til framtidig råstoffutvinning og et mindre areal avsatt til LNFR.

Det ønskede utvidelsesområdet utgjør ca. 96 daa. Til sammen vil hele området (inkl. eksisterende reguleringsplan) utgjøre et areal på ca. 149 daa.

Figur 4: Planavgrensning og gjeldende plansituasjon

Konsekvensutredning

Det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre egen konsekvensutredning med planprogram. Jamfør referat fra oppstartsmøtet, faller planen inn under forskriftens § 8 – Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det vurderes å være tilstrekkelig å konsekvensutrede spesifikke tema som en del av en utvidet planbeskrivelse. Tema som vil konsekvensutredes:

 • Naturmangfoldloven §§ 8-12, spesielt hubro og kystlynghei jf. Referat fra oppstartsmøte.

 

Spesielle utredningstema

Med utgangspunkt i referat fra oppstartsmøte skal følgende tema utredes:

 • Kulturminner: Planen skal beskrive hvordan kulturminner skal ivaretas.
 • Vann, avløp og overvann: Beskrive håndtering av VA i området. Det skal presiseres i planbeskrivelsen hvordan vann, avløp og overvann håndteres.
 • Veitekniske forhold: Vise forslag til de tekniske forholdene av den nye veien. Dagens veitekniske forhold skal beskrives og hvordan en økning som konsekvens av planområde påvirker veiforholdene i området. Parkering iht. kommuneplanens areadel avhengig av type bebyggelse.
 • Trafikale forhold/ trafikksikkerhet/ adkomst: Beskrive trafikkbelastning innenfor planområdet. Trafikale forhold osv. må beskrives.
 • Teknisk infrastruktur/ renovasjon: Behov for trafo eller lignende må avklares med TrønderEnergi. Valg av renovasjonshåndtering avklares med ReMidt. Evt. annen infrastruktur må avklares
 • Biologisk mangfold – Miljøfaglige vurderinger/ Naturmangfoldloven: Analysere nåværende tilstander og forklare eventuelle miljømessig konsekvenser av tiltaket. Planens påvirkning og mulige avbøtende tiltak beskrives. Vurdering etter §§8-12. Det må undersøkes ved feltbefaringer og evt. lyttebokser tilstedeværelse av hubro. Reguleringsplanen vil få virkning på miljø og samfunn, og må konsekvensutredes, jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10.
 • Verdifull vegetasjon: Analysere nåværende tilstander og forklare eventuelle miljømessig konsekvenser av tiltaket.
 • Landskap – Topografi, landskapselement, silhuetter, siktlinjer: Dagens landskap og vurdering av planen/tiltaket i forhold til landskapet beskrives. Hvordan viktige trekk i eksisterende natur og kulturlandskap påvirkes.
 • Grønnstruktur/ rekreasjon/ friluftsinteresser: Det skal gis en vurdering og eventuelle forslag til avbøtende tiltak der friluftsinteresser berøres.
 • Klima/klimatilpasning: Beskrive hvilke tiltak som må gjennomføres for klimatilpasning. Planens konsekvens og virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred skal gjøres rede for og beskrives. Avbøtende tiltak skal redegjøres for.
 • Geoteknikk: Områdestabilitet skal alltid vurderes. Temaet skal svares ut i henhold til NVE veileder nr. 1/2019.
 • Grunnforurensning: Beskriv om det er forurensning i grunn.
 • Støy: Utrede støypåvirkning fra anleggsfasen og eventuell økt trafikk. Utredning om støy under og etter anleggsperioden.
 • Luftkvalitet: Utrede påvirkning til luftkvalitet fra anleggsfasen og eventuell økt trafikk

 

Foreløpig ROS-analyse

Det er utarbeidet en enkel ROS-analyse basert på tilgjengelige databaser på nett. Den viser som følger;

Natur

 • Arter:
 • Registrert en karplante av stor forvaltningsinteresse helt i ytterkant av planområdet i øst; Buestarr. Registrert en nær truet-art like utenfor planområdet i sørøst; Rødsildre.
 • I Steinsvatnet er det registrert ål (sterkt truet).
 • Ingen registrerte observasjoner av fugler innenfor området. I nærheten av planområdet er det registrert flere fuglearter som er sårbare (VU) og flere som er nær-truet (gjøk, tjeld og mellomskarv). I Steinsvatnet er det også registrert observasjon av bergand (sterkt truet). Hele området er maskert med sensitive artsdata for vandrefalk, hubro og havørn.
 • Naturtyper:
 • Steinsvatnet er registrert som en vannforekomst med moderat økologisk tilstand. Vatnet er registrert som en anadrom strekning.
 • Store deler av planområdet er avmerket som kystlynghei med høy kvalitet og moderat tilstand: Ytre Rosaberget 1. Ytre Rosaberget er også avmerket som et kalkrikt område. Lenger i sør er det avmerket to kalksjøer, som er en utvalgt naturtype.

Rose Haugen har gjennomført en innledende vurdering av Naturmangfoldloven § 8-12 i forbindelse med planarbeidet. Denne konkluderer med at denne detaljreguleringen vil ha liten til mindre grad av negativ påvirkning for både enkelt-arter, økosystem, vern og naturtyper. Det anbefales bruk av «føre var» prinsipper i form av at sterkt støyende aktivitet må begrenses til dagtid. Bakgrunnen for dette er at det foreligger kunnskap om at en art kategorisert som EN (sterkt truet) har tilhold i nærområdet.

Samferdsel:

 • Det er registrert 4 utforkjøringer og 1 møteulykke langs fv. 716 i nærheten av planområdet.

Friluftsliv:

 • Store deler av området er kartlagt som et viktig friluftslivsområde: Storfjorden/ Sandvassheia.

Strandsone:

 • Mot Steinsvatnet berører planavgrensningen areal som er avmerket som tilgjengelig

Kulturminner:

 • Det er registrert to kulturminner innenfor området
 • Kystplan har vært i kontakt med Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med de registrerte kulturminnene innenfor området, og hvordan dette kan innvirke på planarbeidet. Fylkeskommunen har signalisert at kulturminnene enten kan reguleres til bevaring eller at det kan søkes om dispensasjon etter kulturminnelovens § 8.4 med vilkår om utgraving. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilket alternativ tiltakshaveren ønsker å gå for. Dette vil bli avklart i planprosessen.

Det vil bli gjennomført en ny ROS-analyse når planforslaget er ferdig.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp har startet. Det kan derfor bli endringer i forhold til det endelige planforslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 19. desember 2022 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra, eller til jon@kystplan.no.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Jon Birger Johnsen på telefon 99 53 46 61.

 

Med vennlig hilsen

Jon Birger Johnsen

Telefon 995 34 661

Arealplanlegger