På vegne av grunneier og forslagsstiller Ståle Brevik er Kystplan AS engasjert til å utarbeide forslag til endring for reguleringsplan for Småvikan hyttefelt gbnr 172/3 m.fl vedtatt i 1999. Den nye planen vil få navnet 50542021004 Reguleringsplan for Småvikern.

Planavgrensning

Kartet under viser planavgrensingen. Den er sammenfallende med gjeldende plan med unntak av to mindre utvidelser; en mindre utvidelse mot sør for å inkludere hele gbnr 172/3, og en liten utvidelse i sjøen i nordvest for å legge til rette for et nytt naustområde. Den nye planen vil erstatte gjeldende plan vedtatt i 1999.

Gjeldende status

Gjeldende reguleringsplan 162419996140 Småvikan hyttefelt gjelder foran kommunedelplan Rissa. De to områdene som ikke inngår i gjeldende reguleringsplan og som inkluderes i planendringen, er satt av til LNF-område og LNF-område i sjø og vassdrag.

Planlagte tiltak

Hovedhensikten med planendringen er å legge til rette for 13-15 nye hyttetomter innenfor planområdet.

Tiltakshaver ønsker å endre gjeldende reguleringsplan 162419996140 Småvikan hyttefelt som beskrevet i punktene under:

  • Legge til rette for flere hyttetomter innen feltet, anslagsvis 13-15 stk. Det er ikke tatt stilling til størrelse, høyde, utforming osv ennå, men man vil skjele til bestemmelsene i den gjeldende planen samt gitte byggetillatelser i området.
  • Parkering på egen tomt.
  • Endre reguleringsformål for eksisterende brygge/sjøhus til fritidsbebyggelse. Denne brygga ligger nordøst i planområdet og er regulert til brygge/sjøhus. Denne ønskes omregulert til fritidsformål. Det er allerede regulert inn bilvei ned til brygga.
  • Nytt naustområde for å tilby naust/lager for sjøutstyr til nye hytter samt til eksisterende hytter i området som ikke har nausttilgang pr i dag. Behov utredes i planarbeidet.
  • To nye veger i feltet. Eksisterende avkjørsel fra Nordfjordveien skal benyttes videre.
  • Regulere byggegrense mot sjø.
  • Vurdere om deler av strandlinja kan gjøres mer tilgjengelig for allmennheten enn i dag.
  • Man skal benytte og videreutvikle eksisterende infrastruktur så langt som mulig.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Siri på telefon 90648645.

Frist for uttalelse er 7. mai 2021.

Kystplan AS
Postboks 4
7239 Hitra
eller
siri@kystplan.no