Oversiktskart

Figur 1: Planområdets plassering på Sætra. Planavgrensning vist i blått

Kystplan AS er engasjert av Hitra Bygg og Betong AS for å utarbeide reguleringsplan for eiendommene gnr. 117, bnr. 36 m.fl.

Det er avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune den 30.04.2021. Se vedlegg: 2021003 Referat oppstartmøte Sætra næringspark

Hensikt

Bedriften trenger mer areal. Dette er tenkt gjort ved oppkjøp av naboeiendommen 117/3 og videre ta i bruk arealet som allerede er avsatt til næring i nærheten.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for videreutvikling av eksisterende næringsbebyggelse (Hitra Bygg og Betong AS) og utvidelse av næringsareal mot nord til andre virksomheter. Planarbeidet omfatter også regulering av småbåthavn, samt tilrettelegge for bolig naust og friområde. Planområdet er delt i to flater og blir benevnt som område «A» som er den sørligste delen, og område «B» som er den nordligste delen.

Figur 2: Planavgrensning som viser beliggenhet til område benevnt som område A og B.

Område A ligger i eksisterende reguleringsplan for Sætra og er i dag regulert til næring, bolig, naust, kjørevei og friluftsområde.

Dette området ligger i tilknytning til eksisterende boliger. Intensjonen var at dette området skulle brukes til næring, men i løpet av oppstartsmøtet kom det inn flere innspill som gjorde at tiltakshaver ønsket å se på annet bruk. Tiltakshaver vurderer dette arealet som et mindre attraktivt næringsareal dersom det gis tillatelse til å omregulere naboeiendommen (Steinvik, helt nord i område B) til næring. Ønsker derfor å omregulere dette arealet til boligformål i stedet.

Området er skissert i kartet nedenfor. En vil gjøre oppmerksom på at dette er i grove trekk. Detaljene vil bli utarbeidet i reguleringsplanen.

Figur 3: Foreløpig arealformål for område A

Område B: Målsetting med reguleringsarbeidet er å legge til rette for næring og utvidelse av dagens næringsaktivitet. Det skal også avsettes areal for ny adkomstveg ned til småbåthavna. Området er skissert i kartet nedenfor. En gjør oppmerksom på at dette er i grove trekk. Detaljene vil bli utarbeidet i reguleringsplanen.

Figur 4: Foreløpig arealformål for område B.

Utfylling i sjø

Område A: I sør planlegges det med utfylling i sjø for å etablere naustområde og boligområde. Disse er vist med blå sirkler i figur 5.

Område B: I nord planlegges det med utfylling i sjø for å utvide næringsarealet og for å etablere ny kai (Vist med rød strek i figur under). Her planlegges det også flere bygg. Plassering er ikke bestemt, men det skal planlegges slik at naboer kan se over nye bygg og at utvendig lagring skal skjules med terreng og bygninger såfremt det er mulig.

Ved småbåthavna planlegges det med utfylling i sjø for å åpne opp for flere naustplasser og flere parkeringsplasser (Vist med blå sirkel).

Figur 5: Områder for utfylling i sjø

Arealstatus

Område A – foreslått benyttet til bolig, naust og friområde

Område A omfattes av reguleringsplan for Sætra boligfelt, del I, PlanID: RB_14, vedtatt 11.06.1976. Området er regulert til industri, naust og friområde i eksisterende reguleringsplan.

Figur 6: Gjeldende arealformål for område A.

Område B – foreslått benyttet til næringsformål og småbåthavn

Område B omfattes i hovedsak av Kommuneplanens arealdel 2016-2018, vedtatt 07.09.2017. En liten del av planavgrensningen mot/i Hestvikveien (Fylkesvei 6440) omfattes av reguleringsplan for Gang og Sykkelveg Strand-Hestvika, vedtatt 05.09.2013, PlanID: 201304.

I kommuneplanen er arealene innenfor planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, småbåthavn, næringsvirksomhet, landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og kombinertformålet i sjø – ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsliv (FFANF).

Figur 7: Gjeldende reguleringsplan for område B.

Saksgang så langt:

Det ble avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune den 30.04.2021. Det er gitt igangsettingstillatelse av Hitra kommune ved utvalg for plan, landbruk og miljø den 06.10.2021, i sak 145/21.

Planavgrensning:

Planavgrensningen følger eiendomsgrenser og eksisterende avgrensninger i reguleringsplaner. Avgrensningen er i etterkant av oppstartsmøtet justert i nord fordi det ligger en hyttetomt her, som ikke er inntegnet på FKB-kartet. Planavgrensningen er vist i figur 2 og i vedlegg.

Foreløpig ROS-analyse:

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse med utgangspunkt i tilgjengelige databaser på nettet. Det er ikke gjort funn av noen registreringer i Naturbase, NGU, NVE eller andre tilgjengelige baser.

Det vil bli gjennomført en ny ROS-analyse i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Konsekvensutredning:

Hitra kommune har vurdert at det ikke er nødvendig å gjennomføre egen konsekvensutredning med planprogram. Det vurderes å være tilstrekkelig at følgende utredninger gjennomføres som egne utredninger som del av en utvidet planbeskrivelse:

  • Undersøkelse av grunnforhold
  • Forurensning
  • Støy og støv
  • 100-meters beltet
  • Naturmangfoldet og naturtyper, spesielt i sjø/fjæra
  • Samlet påvirkning i forhold til naboene
  • Utsikt og landskap
  • Trafikkbelastning

Merknader/ innspill på et tidlig tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Det kan derfor bli endringer i forhold til det endelige forslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 17.12.2021. til;

Kystplan AS
Postboks 4
7239 Hitra 

eller på epost til; kystplan@kystplan.no

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May I Andreassen på telefon 934 67 358