I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for Vasøya i Ørland kommune.

Kystplan AS er engasjert av tiltakshaver Vasøy Fisk AS til å utarbeide reguleringsplanen.

Figur 1: Planområdets plassering i Ørland kommune (øverst til venstre) og på Vasøya. 

Hensikt

Vasøy Fisk AS er en lokal entreprenør som driver innenfor hav- og kystfiske, og er godt etablert på Vasøya. Området bedriften disponerer i dag var tidligere eid av Felleskjøpet. Bedriften kjøpte i 2017 eiendommen etter mange år som leietaker, for å utvikle seg og ta i bruk området for en større satsing.

Det har lenge vært behov for å regulere området der Vasøy Fisk AS har sin virksomhet. Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan avsatt til fire ulike arealformål som skaper utfordringer for grunneier, da det setter begrensninger på hvordan området kan brukes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at arealformålene blir mer i tråd med dagens og fremtidig bruk og utvikling av området, der næring blir fremtredende.

Det er flere aktører som holder til på eiendommen som Vasøy Fisk AS eier. Mowi er en sterk aktør innen blåsektor som leier og driver sin virksomhet på tiltakshaverens eiendom. Havbruksnæringen er en næring i vekst. For å imøtekomme fremtidig etterspørsel, ønsker tiltakshaver å legge til rette for mer næringsareal.

Historikk

Det ble avholdt oppstartsmøte den 07.11.2022. Referat fra oppstartsmøte finnes som vedlegg nederst på siden.

Planlagte tiltak

Figur 2: Skisse av planlagte tiltak

Arealet i sjø ønskes regulert til havneområde i sjø. Det planlegges etablert en molo som er 55 m. lang og 6 m. bred. Denne er godkjent av kommunen og er under arbeid. Utenfor denne ønskes det tilrettelagt med en flytemolo som skal være 32 m. lang og 6 m. bred. Øst for molo planlegges etablert to flytebrygger. Den ene i vinkelform med 25 m. lengde hver vei og 3 m. bred. Flytebryggen lengst mot øst er etablert og godkjent av kommunen. Denne er 35 m. lang og 3 meter bred med 8 m. lang landgang.

Utfylling i sjø som er markert med nr. 1, er godkjent av kommunen og under arbeid. Utfylling nr. 2 var opprinnelig planlagt som en mindre utfylling på bakgrunn av at tiltakshaver ønsket å omregulere et areal innenfor sin eiendom som er regulert til landbruksareal, til næringsareal. Etter tilbakemelding fra kommunens planutvalg har tiltakshaver valgt å ta ut dette landbruksarealet fra planavgrensningen, og heller kompensere for dette arealet på ca. 1650 m2 med en større utfylling i sjø. Utfylling nr. 2 har en størrelse på ca. 2300 m2.

Areal på land inklusiv utfylling i sjø, planlegges regulert til næring. Inne på det fremtidige næringsområdet planlegges det bygd et næringsbygg i 2 etasjer på ca. 35 m. lengde og 15 m. bredde. Første etasje tenkes benyttet som lager. Andre etasje planlegges etablert med 3 hybler for sesongarbeidere, garderobe, spiserom, kontor og sanitær (bad/vaskerom). Eksisterende og regulerte veier vil bli opprettholdt. Det forventes ikke økt trafikk som følge av tiltaket.

Planavgrensning

Planområdets størrelse er på ca. 24 daa. Av dette utgjør i underkant 14 daa. i sjø.

Figur 3: Planavgrensning vist med svart stiplet linje.

Eksisterende planformål

Området på land og det meste av området i sjø er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Vasøya (vedtatt 2002, planID 16270098). Arealet på land er regulert til industri, fritid/turistformål, friområde og naustområde. Arealet i sjø er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. Planavgrensningen i sjø som går utenfor gjeldende plan, er i kommuneplanens arealdel avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Figur 4: Gjeldende planstatus med inntegnet planavgrensning.

Konsekvensutredning:

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Spesielle utredningstema

Fra oppstartsmøte med Ørland kommune ble følgende planfaglige tema trukket frem som viktige i planarbeidet:

 • Nærhet til boligområde. Skjerming både i anleggsfase og driftsfase vurderes som viktig.
 • Hensyn til landskap og kulturmiljø
 • Overvann
 • Naturmangfold
 • Friluftsliv
 • Avklare grunnforhold i sjø og på land
 • Havnivåstigning
 • Forankring av flytebrygger i forhold til vind og strøm
 • Utarbeide bestemmelser som begrenser evt. lysforurensning
 • Redegjøre for havneforhold knyttet til ny flytemolo og flytebrygge
 • Utredning av trafikk og transport både i og utenfor planområdet

Disse temaene vil bli utredet i planarbeidet og svart ut i planforslaget.

Foreløpig ROS-analyse

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse der tilgjengelige databaser på nett er gjennomgått. Det ble identifisert 9 hendelser som faller innenfor gul risiko, og 2 hendelser innenfor rød risiko:

 • Vind: Behov for eventuelle sikringstiltak for sterk vind bør vurderes.
 • Store nedbørsmengder: Behov for evt. sikringstiltak i forhold til styrtregn/ store nedbørsmengder bør vurderes.
 • Stormflo og havnivåstigning: Temaet utredes nærmere og behov for tiltak vurderes.
 • Kvikkleire, løsmasseskred: Grunnforholdene i sjø og på land må avklares.
 • Radon: Det vurderes ikke behov for tiltak utover det som fremgår av Tek 17.
 • Stabilitet i byggegrunn: Grunnforhold i sjø og på land må avklares.
 • Akutt forurensning: For å unngå berøring av påviste miljøgifter i sjø er planlagt molo kortet inn og erstattet delvis av en flytemolo. Planlagte område for utfylling i sjø nr. 2 må undersøkes med tanke på miljøgifter. For å unngå forurensning i tilknytning til utfylling i sjø må det sikres at det kun benyttes rene masser, samt vurdere behov for tiltak som f.eks. siltskjørt og/eller vasking av sprengtstein før utlegging. Dette kan sikres gjennom bestemmelser.
 • Trafikksikkerhet i anleggsperioden: Dersom det vurderes som nødvendig kan det utarbeides en trafikksikkerhetsplan for anleggsarbeidet. Dette kan sikres i bestemmelsen.
 • Fare for utglidning av byggegrunn: Grunnforholdene i sjø og på land avklares samt at den lokale stabiliteten til utfyllingen avklares i byggesaken.
 • Plassforhold: Anleggsarbeidet vil foregå samtidig med eksisterende næringsaktivitet. Det vil benyttes sikringstiltak som f.eks. gjerder der dette vurderes som nødvendig.
 • Brann- og eksplosjonsfare: Planlagte bygg må tilfredsstille krav til brannsikkerhet. Dette må følges opp i byggesaken.

Det vil utarbeides en ny ROS-analyse i forbindelse med planforslaget.

Merknader/ innspill på et tidlig tidspunkt

I forbindelse med oppstartsvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/ naboer er varslet ved brev. Når planforslaget er ferdig utarbeidet, vil Ørland kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/ berørte parter får mulighet til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 3. mars 2023 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller til jon@kystplan.no.