På vegne av MOWI ASA er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Gullvika gbnr 73/61 i Ørland kommune.

Planavgrensning

Planavgrensningen følger eiendomgsgrensen med unntak av berget i nord som ikke er med i planen.

Gjeldende status

Området er delvis omfattet av en eldre reguleringsplan fra 1974. Resten av landarealet er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Sjøområdet er delvis avsatt til havn, delvis til bruk og vern av sjø og vassdrag.

Planlagte tiltak

Hensikten med planen er å legge til rette for landbasert stamfiskproduksjon.

Planprogram og konsekvensutredning

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning fordi planen kan komme til å legge til rette for over 15.000 m2 bruksareal næringsbygg. Det er laget et forslag til planprogram som legges ut på høring samtidig som planoppstart varsles.

Merknader og innspill

Hvis du har merknader til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, så er fristen for å sende inn 16. april 2021.

Kystplan AS

Postboks 4

7239 Hitra

eller

siri@kystplan.no