På vegne av grunneier Njål Furunes er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for del av Furunes gbnr 26/2 i Ørland kommune.

Planavgrensning

Planen omfatter ca. 30 dekar. Avgrensningen går langs eiendomsgrensene og i randsonen for dyrkamarka.

Gjeldende status

Gjeldende planformål er i kommunens arealdel satt til LNF. Dette formålet tillater kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. Boligområde er ikke betegnet som stedbunden næring. Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området.

Planlagte tiltak

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av eneboliger. Anslagsvis kan det være rom for ± 15 romslige tomter. Det er lagt følgende føringer for planarbeidet:

  • Boligbebyggelse, veger, uteoppholdsområder osv skal konsentreres på områder bestående av berg og uproduktiv skog. Intensjonen er å unngå å berøre jordbruksareal.
  • Bebyggelsen i området skal ha et helhetlig uttrykk som harmonerer med tilgrensende bygg og landskapet.
  • Planen skal ta hensyn til fuglefredningsområdet og vannkvaliteten i Eidsvatnet.
  • Området skal fremstå som ryddig og gjennomført.
  • Adkomsten skal gå via eksisterende vei i retning Hellandsmyran.
  • Å etablere bussholdeplass ved fylkesvei 6360 Furunesveien.

Planprogram og konsekvensutredning

Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning fordi planen legger til rette for et boligområde som ikke er avsatt i kommuneplanens arealdel. Det er laget et forslag til planprogram som legges ut på høring samtidig som planoppstart varsles.

Merknader og innspill

Hvis du har merknader til planprogrammet eller innspill til planarbeidet så er fristen for å sende inn 21. mai 2021.

Kystplan AS

Postboks 4

7239 Hitra

eller

siri@kystplan.no