Oversiktskart

Kystplan AS er engasjert av Scale Aquaculture AS for å utarbeide reguleringsplan for eksisterende industriområde på Hestnes, gnr. 28, bnr. 78, 63 m.fl.

Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen 28.08.2021. Se vedlegg: Referat fra oppstartmøte – igangsetting av reguleringsarbeider for _Industriområde på Hestnes_ gnr 28 bnr 78 og 63 m fl

Hensikt

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for næring og utvidelse av dagens næringsaktivitet med notservice gjennom:

 • Eksisterende bebyggelse ønskes utvidet for å bedre personalfasiliteter, kontorfasiliteter samt bedre kapasiteten på mottak og produksjon:
  • Nytt bygg for kantine, kontorer og garderobefasiliteter
  • Nye kontorer og møterom
  • Utvide mottakslager
 • Tilrettelegge for etappevis utfylling i sjø med inntil ca. 11 daa. for oppføring av tre nye lagerhaller og framtidig utvidelsesbehov.

Utfylling i sjø:

Det er de tre lagerbygningene som utløser behov for utfylling i sjø. Det er tatt med et større utfyllingsareal i sjø, enn det som er nødvendig for å etablere disse tre lagerbygningene (se figur under). Bakgrunnen for at utfyllingsarealet i sjø er større enn det som strengt tatt er nødvendig, er å gi bedriften mulighet for fremtidig utvikling. Dersom bedriften får framtidige utvidelsesbehov, er mulighetene for dette begrenset på dagens område.

Saksgang så langt:

Det ble avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune den 28.08.2021. Det er gitt igangsettingstillatelse av Hitra kommune ved Utvalg for plan, landbruk og miljø den 22.09.2021, i sak 138/21.

Planavgrensning:

Planavgrensningen er utvidet i samsvar med kommunens ønske i oppstartsmøtet, slik at adkomstveger, parkeringsareal, vegkryss, avkjørsler samt sikttrekanter (frisiktsoner) inngår i planavgrensningen (se figur under).

Arealstatus:

Gjeldende planstatus for området er kommuneplanens arealdel. Arealet på land er avsatt til nåværende eller fremtidig næringsvirksomhet. Arealet i sjø er avsatt til formålet FFNF (ferdsel, fiske, natur og friluftsliv). Ingen reguleringsplaner eller pågående planarbeid innenfor området (se figur under).

En utfylling i sjø er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil ellers være i tråd med overordnet plan.

Foreløpig ROS-analyse:

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse, basert på eksisterende databaser på nett og dialog med tiltakshaver. Følgende behov for tiltak er identifisert:

Det vil bli gjennomført geoteknisk vurdering for å avklare områdestabiliteten i forbindelse med planlagt utfylling i sjø. Det vil bli gjennomført kartlegging av naturmangfold i sjø og på land. På land vil det også gjennomføres kartlegging av fremmede arter. Trøndelag fylkeskommune vil ta stilling til eventuelle behov for kulturminneundersøkelser i sin uttalelse til oppstartsvarselet. Det vil også bli gjennomført undersøkelser for å avdekke hvorvidt det finnes forurensninger i grunnen på land og i sjøbunnen. Planarbeidet vil vurdere behov for tiltak for å redusere risikoen for forurensing i sjø i forbindelse med utfyllingen/ anleggsarbeidet. Sprengningsarbeid skal gjennomføres forskriftsmessig og i god dialog med bedriften og naboer. Eventuelle bruddkanter som utgjør en fallfare må sikres. Planarbeidet skal også vurdere eventuelle behov for tiltak for å redusere risiko for ulykker/ forurensing i anleggsfasen. Se vedlegg: Innledende ROS-analyse.

Det vil bli gjennomført en ny ROS-analyse når planforslaget er ferdig.

Konsekvensutredning:

Det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre egen konsekvensutredning med planprogram. Det vurderes å være tilstrekkelig å konsekvensutrede spesifikke tema som en del av en utvidet planbeskrivelse. Tema som vil konsekvensutredes:

 • Utfylling i sjø
 • Områdestabilitet
 • Forurensing i sjø, og på land. Dette på bakgrunn av at det tidligere var en hvalfangststasjon på stedet.
 • Naturmangfold

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Det kan derfor bli endringer i forhold til det endelige forslaget.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig Innen 23. november til Kystplan AS,

Postboks 4, 7239 Hitra, eller jon@kystplan.no.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Jon Birger Johnsen på telefon 995 34 661.