På vegne av Sørfjorden Marina og Panorama AS v/Gerd Janne Husby er Kystplan AS engasjert til å foreta en endring i reguleringsplan for Husby (Årneset) gbnr 154/104 m.fl. i Indre Fosen kommune.

Planavgrensning

Endringen gjelder tre delområder innenfor gjeldende plan.

Gjeldende status

Dagens reguleringsplan er fra 2007.

Planlagte tiltak

  • Legge til rette for ytterligere planering/terrenginngrep mot sør innenfor bnr 104 for å få større tomt til utvikling av servicetilbud og aktiviteter knyttet til småbåthavna.
  • Stramme opp eksisterende fylling i sjø.
  • Endre reguleringsformål fra turisme/utleie til fritidsformål (hytter i rekke), og tillate bygninger med mer moderne uttrykk enn gjeldende plan. Bestemmelser om byggehøyde i 2 etg videreføres.
  • Endre bestemmelser for område «turisme/utleie» til å tillate bygging i 2 etg, og tillate bygging av fritidsenhet(er) til utleie i 2. etg. Videreføre og utvikle bestemmelsene i dette området som gjelder servicetilbud knyttet til småbåthavn og fisketurisme (sløyebod, andre servicefunksjoner).
  • Endre områder fra friluftsområde i sjø og friluftsområde (land) til næringsformål. Hensikten er å legge til rette for bygging av serveringssted (delvis) på pæler i sjøen vest for eksisterende molo.
  • I området Stortrehaugveien (bnr 110) er det ønskelig å legge til rette for to nye hyttetomter ved «Brønnveien».
  • Flytte tomtegrensa mellom to ubebygde boligtomter (område B1 i gjeldende plan).
  • Regulere byggegrense mot sjø.
  • Molo og småbåthavn tas med for å regulere iht faktisk situasjon. Moloen er oppført litt øst for det gjeldende reguleringsplanen viser.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Siri på telefon 90648645.

Frist for uttalelse er 23.04.2021.

Kystplan AS
Postboks 4
7239 Hitra

eller

siri@kystplan.no