I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Leksvik i Indre Fosen kommune.

På vegne av Landsem Eiendom AS er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Haugen gbnr 232/11 (se vedlegg 1 og 2).

Hensikten
Tiltakshaver ønsker å bygge leilighetsbygg med 14 nye enheter med tilhørende garasjeanlegg. I tillegg skal planen legge til rette for løsning for gående/syklende langs fv 755.

Eksisterende status
Området er bebygd.

Området er avsatt til forretning, tjenesteyting og blandede formål i kommunedelplan Blankbygda (se vedlegg 3).

Konsekvensutredning
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Landbruk
Planområdet ligger ved fulldyrka jord.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt
Vi gjør oppmerksom på at arbeidet er nettopp startet. Eksakt plassering av de ulike formål er enda ikke fastsatt. Dette blir utredet på et senere tidspunkt.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen den 31. januar 2020 (referat i vedlegg 4).

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 15.05.2020 til:
E-post: may@kystplan.no. Postadresse: Kystplan AS, Pb. 4, 7239 Hitra

Du kan også registrere din merknad via kontaktskjemaet nederst på siden, husk å merk hvilken plan det gjelder!

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Kystplan AS v/May I. Andreassen på telefon 93467358.