I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplan for Botngårdstunet boligområde i Ørland kommune.

På vegne av tiltakshaver Basse Riseth er Kystplan AS engasjert til å utarbeide detaljreguleringsplanen.

Hensikten

Hensikten med planen er å tilrettelegge for seks eneboligtomter i området slik kommuneplanens arealdel åpner for.

Eksisterende status

Varslet planområde er ca 8 daa Området ligger i Bjugn sentrum, mellom Sentrumsveien og Liaveien. Det meste av området er uregulert og består av gårdstunet på eiendommen som er bebygd med fjøs og våningshus, samt en del uproduktiv skog mot Liaveien i vest. Tilstøtende arealer er Liaveien i vest, og bebygd areal i sør, øst og nord.

Planområdet heller mot sør. Nærområdet er bebygd med eneboliger. Planområdet har gode utsikts- og solforhold. Området er synlig fra andre siden av Bjugnfjorden.

Planområdet er i hovedsak satt av til nåværende boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. En mindre del av området omfattes av følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan 16270049 Botngård sentrum, vedtatt 1994. 16270001 Botngård sentrum nord, vedtatt 1980. 16270003 Tjuvskarmyra, vedtatt 1975. Reguleringsplanen for Botngårdstunet kan komme til å erstatte deler av gjeldende planer der det er overlapp. Se i figur 3 under. Varslet plangrense er utvidet i forhold til område avsatt til nåværende boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det er gjort for å kunne vurdere ulike alternativer for adkomst til planområdet.

Tiltakshaver er kjent med at det er noen usikre eiendomsgrenser i planområdet, spesielt i sør, samt at det det kan være usikkerhet om hvem som er hjemmelshaver til noen av eiendommene som ligger innenfor varslingsgrensen. I forbindelse med oppstartsmøtet har Ørland kommune krevd at grenser og hjemmelsforhold skal være avklart før planforslaget fremsendes til første gangs behandling i kommunen. Parallelt med reguleringsplanarbeidet, vil tiltakshaver derfor sette i gang aktuelle prosesser for å få avklart disse forholdene. Berørte grunneiere/naboer/hjemmelshavere vil bli varslet om dette på korrekt måte når det blir aktuelt å gjennomføre.

Konsekvensutredning

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Føringer for planarbeidet

Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser:

 • SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
 • SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene.
 • RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

Føringer fra kommuneplanens arealdel og oppstartsmøtet med kommunen:

Planen tar sikte på å legge til rette for ca 6 eneboligtomter iht bestemmelser i kommuneplanens arealdel:

 • Ved utbygging skal minimum 10% av tomtearealet opparbeides som grøntareal.
 • Ved utbygging skal overvann håndteres lokal innen egen eiendom eller innen planområdet.
 • Ved reguleringsplan skal det foreligge VA-plan som også omfatter håndtering av overvann.
 • I alle områder for boligbebyggelse skal det pr boenhet avsettes minimum 25 m2 til fellesareal for lek. Samlet areal for utomhusopphold må minimum være 50 m2 pr boenhet.
 • Minimum 50% av areal til lek og utomhusopphold skal være universelt utformet.
 • Parkering løses på egen tomt. Antall p-plasser pr boenhet avhenger av boenhetens bruksareal.
 • Arealøkonomi for området er bestemt til maksimalt arealforbruk er 1,4 daa bruttoareal pr boligenhet, dvs. minimum, 0,74 boliger pr daa («Øvrige utbyggingsområder for bolig» i kommuneplanens arealdel).
 • Utnyttingsgrad maksimum 30% BYA ved frittliggende småhusbebyggelse.

 

Planforslaget

Området reguleres til frittliggende boligbebyggelse iht. kommuneplanens definisjon. Det er laget en foreløpig skisse som viser omtrentlig tomteplassering, men det understrekes at dette er foreløpig og kan endres i løpet av planprosessen avhengig av hvilken adkomstløsning man går for.

I og med at planområdet ligger midt i Bjugn sentrum, nært eksisterende boligområder og er synlig fra begge sider når man kommer kjørende inn langs sørsida av Bjugnfjorden, vil man i planen arbeide med landskapshensyn, minimalisering av terrenginngrep og god visualisering av planforslaget.

De eksisterende bygningene på eiendommen planlegges revet.

Vannforsyning: Det er kommunal vannforsyning i området.

Avløp: Det er offentlig avløp i området

Renovasjon: Det planlegges for dunker på egen tomt.

 

Utredninger og dokumentasjon

Det henvises til vedlagte referat fra oppstartsmøtet med kommunen. Der fremkommer det hvilke tema som er relevante å utrede i planarbeidet.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet er nettopp startet. Eksakt plassering av formål og tomter er enda ikke fastsatt.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen den 10.03.2020. Referat ligger vedlagt.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 02.06.2020 til:

E-post: siri@kystplan.no. Postadresse: Kystplan AS, Pb. 4, 7239 Hitra

Du kan også registrere din merknad via kontaktskjemaet nederst på siden, husk å merk hvilken plan det gjelder!

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Siri Vannebo på telefon 906 48 645.