Kystplan AS er engasjert av grunneier og tiltakshaver Einar Jøssund til å utarbeide endring av reguleringsplan for Sannan gbnr. 70/17 m. fl., planid 505716270059 Sannan, vedtatt i 2018. Planen ligger i Ørland. Vi varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 11.03.2022 (se avsnitt lengre ned på siden).

Formål

Formål med endringen er å fortette med 5 nye tomter samt et nytt naustområde. Planendringen omfatter:

  • Fire nye hyttetomter
  • En ny boligtomt
  • Adkomst til tomtene fra eksisterende vei Hestnesveien
  • Et nytt naustområde med plass til 10-12 naust inkl. adkomst og parkering
  • Byggegrense mot sjøen for hele planen
  • Nytt avløpsanlegg og utslipp i sjø for de nye tomtene

Konsekvensutredning

Planarbeidet er tråd med overordnet plan. Ørland kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planområdet

Planavgrensningen for endringen av planen følger plangrensen til gjeldende plan.  både på land og i sjø, se figur under.

Gjeldende planstatus

I kommuneplanens arealdel er området vist med «reguleringsplan skal fortsatt gjelde». Gjeldende plan planid 505716270059 Sannan ble vedtatt i 2018, og den er i all hovedsak gjennomført/ferdig utbygd.

Gjeldende plan ses i bildet under:

Gjeldende plan er stort sett gjennomført, dvs. veier, hytter og øvrige anlegg er i hovedsak utbygd. Se flybilde under.

Grunneier har fått forespørsler om flere tomter, og han ønsker å legge til rette for dette bl.a. ved å benytte eksisterende infrastruktur mest mulig. I tillegg har han fått forespørsler om naust fra fastboende/hyttefolk utenfor planen, og han ønsker derfor å legge til rette for ei ny naustrekke helt sørvest i planen der han kan tilby naustplass til disse samt til de nye tomtene i planen.

Planlagte endringer

Fire nye hyttetomter er markert med 1-4. Ny boligtomt er markert «boligtomt». Ny naustrekke er markert «ny naustrekke». Som figuren over viser, blir areal regulert til lnf-formål berørt av nye tomter m/adkomst. Friluftsformål (og evt. lnf-formål) berøres av nytt naustområde inkl parkering avhengig av hvilken side av Hestnesveien parkeringen legges. Lnf-formål berøres av fire nye hyttetomter og en boligtomt. Lnf-formål vil også bli berørt av VA-ledninger og -anlegg som slamavskiller.

Merknader til oppstartsvarsel

I forbindelse med oppstartsvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/naboer til gjeldende plan er varslet ved brev. Når forslag til endring av planen er ferdig utarbeidet, vil Ørlandkommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til siri.vannebo@kystplan.no innen 11.03.2022.