Kystplan AS er engasjert av grunneier og tiltakshaver Hans Holsund til å utarbeide endring av reguleringsplan for Holadalen hyttefelt gbnr. 168/3 m. fl., planid 162419936080 Holadalen hyttefelt, vedtatt i 1993. Planen ligger i Indre Fosen kommune. Vi varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 2. desember 2022 (se avsnitt lengre ned på siden).

 

Formål

Formål med endringen er å fortette med 5 nye fritidsboligtomter, tilleggsareal til gnr 168, bnr 17, samt legge til rette for tilbygg til våningshuset på gnr 168, bnr 3 eller for et anneks i tilknytning til tunet. Planendringen omfatter:

  • Fem nye hyttetomter
  • Adkomstvei til 4 av tomtene, lengde på ca 90 m
  • Tilleggsareal til gnr 168, bnr 17, ca 470 m2
  • Legge til rette for tilbygg til våningshuset på gnr 168, bnr 3 eller for et anneks i tilknytning til tunet

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er tråd med overordnet plan. Indre Fosen kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

 

Planområdet

Planavgrensningen for endringen av planen følger plangrensen til gjeldende plan, både på land og i sjø, se figur under.

 

Gjeldende planstatus

I kommuneplanens arealdel er området vist med «reguleringsplan skal fortsatt gjelde». Gjeldende plan planid 162419936080 Holadalen hyttefelt ble vedtatt i 1993, og den er i all hovedsak gjennomført/ferdig utbygd.

Gjeldende plan ses i bildet under:

Gjeldende plan er stort sett gjennomført, dvs. veier, hytter og øvrige anlegg er i hovedsak utbygd. Se flybilde under.

 

Planlagte endringer

Tidligere eier av 168/3, Willy Hulsund, fikk dispensasjon til fradeling av to hyttetomter i 2016. Fradelingen ble ikke gjennomført, og da Hans Hulsund overtok eiendommen i 2021 ønsket han å gjennomføre fradelingen, og søkte om dispensasjon på nytt. Kommunen avslo søknaden, men anbefalte å gjennomføre reguleringsendring der man også ser på ytterligere behov i planområdet.

 

Dette planarbeidet gjelder de to hyttetomtene nevnt over, og ytterligere tre tomter som fortetting i feltet, samt mulighet for tilbygg på våningshuset på 168/3 (eller et anneks). I tillegg har en av hytteeierne i planen fått avslag på søknad om tilleggsareal til sin tomt (168/17), og denne søknaden tas også med i endringen.

 

Det er gitt en del dispensasjoner innen planområdet i forbindelse med fradeling av tomter. Faktiske tomtegrenser avviker derfor noe fra gjeldende reguleringsplan. Kommunen har derfor bedt om at den nye planen hensyntar gjeldende tomtegrenser som følge av disse dispensasjonene.

 

Figuren over viser planendringene med unntak av endringene i formålsavgrensninger som følger av de ovennevnte dispensasjonene. Dette blir det tatt en konkret gjennomgang på via planprosessen.

Rosa strek viser tilleggsareal til gbnr 168/17. Dette området blir regulert til fritidsbebyggelse, men med faresone høyspent der det er nødvendig.

Blå strek viser nye hyttetomter samt avkjørsel.

Rød sirkel viser beliggenheten til våningshuset på 168/3.

 

Merknader til oppstartsvarsel

I forbindelse med oppstartsvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/naboer til gjeldende plan er varslet ved brev. Når forslag til endring av planen er ferdig utarbeidet, vil Indre Fosen kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til monica.jenso@kystplan.no innen 2. desember 2022.