Kystplan AS er engasjert av grunneier og tiltakshaver Nordbohus Systembygg as for å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr 122/267 m.fl.

Området ligger i Hitra kommune, på sørøstsida av øya Hitra. Planområdet ligger på sørsida av Fylkesvei 6440, Sandstadveien.

Vi varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 7. mars 2023 (se avsnitt lengre ned på siden).

Formål

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for eiendommen med tanke på boliger med tilhørende infrastruktur. Det planlegges utbygging av konsentrert småhusbebyggelse (boliger i rekke/kjede) på eiendommen, og det foreslås totalt 8 boenheter fordelt på 2 bygningsvolumer.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er tråd med overordnet plan. Hitra kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planområdet

Planavgrensningen omfatter eiendommen gnr 122, bnr 267, samt tilhørende adkomstvei (Fyrmesterveien), slik at adkomstsituasjonen til området blir regulert. (se figur nedenfor)

Gjeldende planstatus

Området er pr i dag uregulert, og er omfattet av kommuneplanens arealdel (planID 16172016), som trådte i kraft 07.09.2017.

Eiendommen gnr 122, bnr 267 har i sin helhet arealformålet Boligbebyggelse – nåværende i kommuneplanens arealdel. Eiendommen har et areal på 2.678 m2, og er pr i dag ubebygd.


Figur 4 Gjeldende arealplan – kommuneplanens arealdel

 

Planforslaget

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for eiendommen med tanke på boliger med tilhørende infrastruktur. Det planlegges utbygging av konsentrert småhusbebyggelse (boliger i rekke/kjede) på eiendommen, og det foreslås totalt 8 boenheter fordelt på 2 bygningsvolumer.

 

Det er ønskelig å tilrettelegge for 8 boenheter, med parkering og uteoppholdsareal. En ønsker å utvikle bygningsmasse i 2 etasjers høyde nærmest Fylkesveien, og bygningsmasse i 1 etasjes høyde på sørlig del av tomta. Det ønskes etablert to avkjørsler/adkomster til tomta fra Fyrmesterveien, for å kunne utnytte og ta utgangspunkt i terrengfallet på tomta på best mulig måte.

Med skisserte tomtedisponering ønsker en å utnytte det lett skrånende terrenget på tomta, for å unngå unødvendig terrenginngrep, tilrettelegge for god utsikt og gode solforhold for boligene.

 

Omkransende område er pr i dag i stor grad utbygd med eneboliger fra ulike tidsepoker. Vedtatte reguleringsplaner i umiddelbar nærhet (Sandstad boligfelt, Bakktun og Sandstadvika) tilrettelegger for utbygging av tettere boligbebyggelse (flerboligbygg – både leilighetsbygg, rekkehus, kjedet bebyggelse osv.) Planområdets planlagte småhusbebyggelse vurderes således å være godt tilpasset eksisterende boligstruktur i området.

 

Størrelsen på eiendommen er 2.678 m2. Tomta ligger i lett skrånende, sørvendt terreng.

Eiendommen ligger som restareal i et område som allerede er bygd ut som boligområde. Bebyggelsen i området er preget av eneboligbebyggelse med ulik utforming, alder, størrelse osv.

 

Fylkesvei 6440 ligger inntil eiendommen på nordsida, og adkomst til tomta vil være via Fyrmesterveien (privat vei), på østlig side av eiendommen.

 

Vann/avløp:

Det er etablert offentlig vannledning i nærheten av området, med muligheter for enkel tilknytning.

 

Det er etablert kommunalt avløpsanlegg på nordsida av Fylkesveien. På sørsida er avløpsnettet privat, noe som trolig blir tilfellet også for dette prosjektet. Løsning for dette utarbeides via planprosessen.

 

Renovasjon:

Renovasjonsbil kjører langs Fyrmesterveien og foretar tømming langs denne veien. Felles dunker osv på eiendommen må etableres i nærheten av adkomstveien, slik at det blir kort avstand. Dette løses via planprosessen.

 

Trafikksikkerhet:

Planområdet ligger slik plassert at det er mulig å ta i bruk opparbeidet gangsti/snarvei gjennom Hitra Camping og således benytte trafikksikker adkomst for fotgjengere helt opp til toppen av bakken, der reguleringsplanen for Sandstadvika ligger. Hitra kommune jobber med å få på plass forenklet g/s-vegløsning fra Sandstadvika og til Badstuvika, for å etablere trafikksikker løsning for myke trafikanter helt til oppvekstsenteret på Strand.

Planområdet ligger i kort avstand til og med mulighet for trafikksikker adkomst for myke trafikanter til Kalvøya og Jøsnøya, der det er etablert matbutikk og næring/industri med mange arbeidsplasser.

 

Forhold for barn og unge:

Planarbeidet skal tilrettelegge for uteoppholdsarealer/lekearealer ihht Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, samt arealer som tilfredsstiller KPAs krav til uteoppholds-/lekeareal.

 

Universell utforming:

Planarbeidet skal utføres ihht plan- og bygningslovens formålsparagraf §1-1 «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». Dette gjelder både for byggetiltakene og uteområdene.

 

Byggegrense mot Fylkesvei 6440:

Ihht lovverket er generell byggegrense mot Fylkesvei 50 m fra vegmidte.

Ihht vedlagte «Forslag til inndeling av Fylkesvegnettet i Trøndelag» (som inneholder en differensiering av byggegrenser mot ulike Fylkesveger), er den aktuelle vegstrekningen foreslått med byggegrense mot FV på 30 m.

 

For reguleringsplanen for Sandstadvika (vedtatt i 2016) ble det vedtatt byggegrense mot FV 6440 på 20 m fra veimidte. For detaljreguleringsplan for Bakktun (vedtatt i 2020) er byggegrensa mot FV 6440 ca 15 m fra vegmidte.

 

Det må gjøres tidlig avklaring av hva som blir gjeldende for det aktuelle planområdet.

 

Merknader til oppstartsvarsel

I forbindelse med oppstartsvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/naboer til gjeldende plan er varslet ved brev. Når forslag til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, vil Hitra kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til monica.jenso@kystplan.no innen 7. mars 2023.