Kystplan AS er engasjert av grunneierne/tiltakshaverne Jon Reidar Aae og Trond Larssen for å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 78 bnr. 72 og deler av bnr. 10.

Området ligger i Hitra kommune, på sørøstsida av Fjellværøya. Planområdet ligger på nordsiden av Fylkesvei 6452, Fjellværøyveien.

Vi varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 18. april 2023 (se avsnitt lengre ned på siden).

Formål

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for området med tanke på fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Det foreslås totalt inntil 7-8 fritidsboligtomter.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er tråd med overordnet plan. Hitra kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planområdet

Planavgrensningen omfatter eiendommene gnr. 78, bnr. 72 og deler av bnr. 10, samt tilhørende adkomstvei (Fjellværøyveien), slik at adkomst-situasjonen til området blir regulert. (se figur under)

Gjeldende planstatus

Området er pr i dag uregulert, og er omfattet av kommuneplanens arealdel (planID 5056_202109), som trådte i kraft 09.02.2023.

Planområdet har i sin helhet arealformålet Fritidsbebyggelse – fremtidig i kommuneplanens arealdel.


Gjeldende arealplan – kommuneplanens arealdel

Ortofoto over området

Planforslaget

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for eiendommene med tanke på fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Det planlegges å tilrettelegge for inntil 7-8 fritidstomter innenfor planområdet.

Det skal legges til rette for kjøreveg frem til tomtene i den vestlige delen av planområdet, samt avkjørsel og parkering for tomtene i østlig del av planområdet i forbindelse med eksisterende avkjørsel (landbruksveg). I forbindelse med parkeringsplassen vil det bli satt av et lite område for slamtank og avløp fra fritidsboligene.

Eksisterende jordbruksareal vil settes av til LNF-formål i planen.

Størrelsen på planområdet er ca. 15.2 daa, og består av kupert terreng

Vann/avløp:

Kart over offentlig vannledning mottatt fra Hitra kommune

 

Renovasjon:

Viser område for nærliggende hytterenovasjon, pil markerer planområdet.

 

Trafikksikkerhet:

Trafikkøkningen blir liten i forhold til dagens situasjon. Bruken av fritidsboliger er begrenset, og vil foregå i en begrenset periode. Økningen vil derfor være konsentrert. En ser ikke at trafikkøkningen har vesentlig betydning for trafikksikkerheten i området.

 

Byggegrense mot Fylkesvei 6452:

Byggegrensen planlegges satt til 15 m fra vegmidte.

 

Byggegrense mot landbruksareal:

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt 1.9.1 tilsier at byggegrense mot fulldyrket jordbruksareal skal være minimum 30 m. Byggegrense mot innmarksbeite/overflatedyrka jord skal være minst 20 meter.

Planområdet ligger inntil og omfatter delvis landbruksareal. Størrelse, plassering og utforming av bebyggelse på tomtene vil bli fastsatt via planprosessen. Det er betydelig høydeforskjell fra jordbruksarealene og de områdene som er tenkt til fritidsboligtomter. Dette kan virke avbøtende dersom tomtene kommer innenfor 30-metersgrensen fra jordbruksareal.

 

Merknader til oppstartsvarsel

I forbindelse med oppstartsvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/naboer til gjeldende plan er varslet ved brev. Når forslag til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, vil Hitra kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til silje.saetre@kystplan.no innen 18. april 2023.