Kystplan AS er engasjert av tiltakshaver Sellsted Invest as for å utarbeide detaljreguleringsplan for deler av gnr. 250, bnr. 4 m.fl. Området ligger i Hitra kommune, i den sørøstre delen av kommunen, på sørøstsida av Kongensvollveien (fylkesvei 6424). Vi varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Merknadsfrist er 2. mai 2023 (se avsnitt lengre ned på siden).

 

Formål

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for området med tanke på fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Det planlegges utbygging av små fritidsboliger med miljøprofil.

 

Konsekvensutredning

Hitra kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

 

Planområdet

Planavgrensningen omfatter deler av eiendommen gnr. 250, bnr. 4 (se figur nedenfor)

Figur: planområdet – avgrensning

 

Gjeldende planstatus

Området er pr. i dag omfattet av reguleringsplanen for Bystingen, gnr. 50, bnr. 4, Snillfjord kommune (PlanID 50122009001), som trådte i kraft 30.06.2009.

Planområdet har i sin helhet arealformålet jord- og skogbruk i reguleringsplanen for Bystingen. Planområdet har et areal på ca. 14,9 dekar, og er pr. i dag ubebygd.

Figur Gjeldende arealplan – reguleringsplanen for Bystingen

Figur Flyfoto over området

 

Planforslaget

Hensikten med planarbeidet er utarbeiding av detaljreguleringsplan for området med tanke på utbygging av mindre fritidsboliger med miljøprofil.

Planområdet er relativt bratt, med skogkledt terreng. Det er ikke jordbruksareal i området. Det er et mål i prosjektet å bevare eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad. Reguleringsplanen må sikre dette. Det er ønskelig å utvikle et konsept med fritidsboliger der en får følelse av å «sitte i trærne».

Det tenkes lagt opp til to adkomstveier inn til området fra Kongensvollveien. Disse veiene forsøkes lagt slik i terrenget at det blir minst mulig terrenginngrep. Situasjonsplanen viser foreløpig forslag til plassering av fritidsbebyggelse langs disse to adkomstveiene, der bygningene forsøkes plassert på naturlige platåer i terrenget.

Via planprosessen vil det avdekkes hvor mange fritidsboliger området er egnet for (ca. 10-15). Planprosessen skal legge til rette for valg av bygningstyper, størrelse og volumer, materialbruk osv. som er egnet for oppføring i bratt terreng. Som del av planarbeidet vil det utarbeides føringer for å unngå uheldige terrenginngrep: rammer for bygningenes plassering, størrelse, utforming, materialbruk, farge osv.

 

Vann/avløp:

Det planlegges boring etter vann til forsyning av området. Det er etablert privat avløpsanlegg på vestsida av Fylkesveien, med mulighet for tilkopling.

 

Renovasjon:

Det er pr. i dag etablert samlepunkter for renovasjon for fritidsbebyggelsen i området ved Vaslag og ved Kongensvoll. Avfall må transporteres til en av disse punktene.

 

Forhold for barn og unge:

I gjeldende reguleringsplan for Bystingen er det lagt opp til 3 felles lekearealer for barn og unge. En kan ikke se at disse er opparbeidet og tatt i bruk. Det er ingen tilrettelegging for barn/unge ut over opparbeiding på den enkelte tomt.

 

Byggegrense mot Fylkesvei 6424 (Kongensvollveien):

Iht. lovverket er generell byggegrense mot Fylkesvei 50 m fra vegmidte.

Gjeldende reguleringsplan for Bystingen (vedtatt i 2009) har ikke definert byggegrense mot fylkesvei.

Iht. vedlagte «Forslag til inndeling av Fylkesvegnettet i Trøndelag» (som inneholder en differensiering av byggegrenser mot ulike Fylkesveger), er den aktuelle vegstrekningen foreslått med byggegrense mot FV på 15 m.

 

Konsekvensutredning

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Spesielle utredningstema:

Fra oppstartmøte med Hitra kommune ble følgende planfaglige tema trukket frem som viktige i planarbeidet:

  • Grunnforhold / geoteknikk (stabilitet i byggegrunn)
  • Jord- og flomskred
  • Overvann
  • Vær- og vindeksponering
  • Naturmiljø og biologisk mangfold
  • Grøntstruktur og landskap
  • Kulturminner

Disse temaene vil bli beskrevet og utredet via planarbeidet.

 

Foreløpig ROS-analyse

Det er gjennomført en innledende ROS-analyse. ROS-analysen avdekker at planområdet ligger i nærheten av område med potensiell jord-/flom-skredfare. Planområdet ligger dessuten innenfor område som kan være utsatt for stein- og snøskred. Deler av planområdet ligger dessuten innenfor område med høy radonaktsomhet.

Det vil utarbeides en ny ROS-analyse i forbindelse med planforslaget, der vurderinger av skredfare vil bli en viktig del.

 

Merknader til oppstartsvarsel

I forbindelse med oppstartsvarsling kan alle som ønsker komme med merknader og innspill som kan ha betydning i oppstarten av planarbeidet. Alle grunneiere/naboer til gjeldende plan er varslet ved brev. Når forslag til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, vil Hitra kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller til monica.jenso@kystplan.no innen 2. mai 2023.