Kystplan AS er engasjert av Halvard Stadsvik til å utarbeide reguleringsplan for gnr. 15/1 m. fl. i Hitra kommune, og varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Oppstartsvarselet sendes alle direkte berørte parter i henhold til kommunens eiendomsregister ifølge vedlagt liste, samt offentlige høringsinstanser.

Oversiktskart (M 1:200 000)

Hensikt

Formålet med detaljreguleringen er kvalitetsheving og utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Stakkvika i Hitra kommune med to nye utleiehytter og et servicebygg, samt utvidelse av planområdet til å omfatte hele marinaen.

Planområdet

Reguleringsplanens avgrensning er vist i kartskisse (Figur 2). Planområdet ligger på Stadsvik på sørsiden av Dolmøya og omfatter del av gnr. 15/1, hele gnr. 15/33 og del av gnr. 15/38. Mot øst omfatter planområdet også areal i sjø.

Plangrensen strekker seg fra Stakkvikveien østover over gnr. 15/38 og ca. 27 m. ut i sjø. Derfra hovedsakelig sør ca. 74 m., vestover ca. 32 m. og nordover ca. 27 m før den følger sjøkanten ca. 74 m sørvest. Plangrensen går derfra ca. 55 m. nordvest til den treffer Stakkvikveien som følges tilbake til utgangspunktet.

Planområdet er foreløpig beregnet å ha en utstrekning på 8 545 m² i sjø og på land.

Planområdets avgrensning vist med blå linje (M 1:2 000)

Gjeldende planstatus

Planområdet omfatter i hovedsakreguleringsplanen Stakkvika, gnr. 15 bnr. 1 vedtatt 02.07.1998 (PlanID 5056-R_37).

I kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 (PlanID 5056-16172016) er dette området avsatt til hensynssone «reguleringsplan skal fortsatt gjelde», mens resterende areal (kun sjøareal) er avsatt til FFNF-område (ferdsel, fiske, natur og friluftsliv).

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (M 1:2 000). Planavgrensningen er vist med rød linje.

Dagens arealbruk

Innenfor planområdet er det i dag seks utleieenheter for sjørettet reiselivsnæring, et servicebygg og et småbåtanlegg. Resterende områder på land er avsatt til arealformålet jord- og skogbruk og infrastruktur (vei og parkering). Sjøarealet er avsatt til formålet flerbruksområde i sjø.

Ønsket reguleringsformål

Planforslaget vil i hovedsak videreføre gjeldende arealbruk. Det skal tilrettelegges for to nye utleieenheter og et nytt servicebygg. Planområdet utvides for å ta inn allerede utvidet småbåtanlegg.

På landarealet foreslås utleieenheter og servicebygg avsatt til formål fritids- og turistformål (1170). Det vil i tillegg bli regulert inn areal for parkering (2080), kjørevei (2011) og felles uteoppholdsareal (1600). Resterende areal foreslås avsatt til landbruksformål (5110).

Eksisterende småbåtanlegg foreslås avsatt til formål småbåthavn (6230). Resterende sjøareal foreslås avsatt til formål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001).

Konsekvensutredning

Planarbeidet i hovedsak i tråd med overordnet plan. Hitra kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1, men at det skal gjøres en utvidet beskrivelse for FFNF-område i sjø som blir berørt.

ROS-analyse

En foreløpig ROS-analyse av planområdet har identifisert to uønskede hendelser med behov for utredning eller tiltak:

 • Stormflo vil kunne overflømme bebyggelsen og byggehøyde må hensynta dette
 • Sikker byggegrunn må avklares gjennom geoteknisk vurdering i henhold til NVEs veileder 1/2019 som del av planprosessen.

Spesielle utredningstema

Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse hvor følgende tema vil bli belyst:

 • Strandsonehensyn
 • Landskapsvirkning av tiltaket
 • Utnyttelsesgrad
 • Sikker byggegrunn
 • Klimatilpasning (planeringshøyde/byggehøyde)
 • Landbrukspåvirkning (avstand til dyrkajord)
 • Naturmangfold
 • Kulturminner
 • Konsekvenser av utvidelse av planområdet i FFNF-areal

Det vil i tillegg bli utarbeidet VA-plan for planområdet.

Saksgang så langt

Planinitiativ ble oversendt kommunen 20.12.2021 og det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 04.02.2022.

Søknad om igangsetting ble sendt 23.02.2022 og kommunen fattet vedtak om igangsetting 06.04.2022.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 03.06.2022 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller til kystplan@kystplan.no.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Hanne (917 40 914), May (934 67 358) eller på e-post til kystplan@kystplan.no.