I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Grova i Ørland kommune.

Kystplan AS er engasjert av grunneier Espen Groven til å utarbeide en reguleringsplan for landbruks- og næringsområde inkl. atkomstveg.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er todelt:

  1. Å legge til rette for utvikling av grunneiers husdyrproduksjon og landbruksdrift. Grunneier driver med ammeku i dag. Brukets melkekvote er bortleid, men reguleringsplanen skal legge til rette for at melkeproduksjonen kan foregå på bruket igjen. Aktuelle byggetiltak er driftsbygning, gjødselkum, lager-/redskapsbygg, samt oppstillings- og manøvreringsareal for landbruksmaskiner. Samlet tomtebehov anslås til ca 15.000 m2.
  2. Reguleringsplanen skal også legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg og oppstillingsplasser for grunneiers entreprenørvirksomhet Oddmund Groven AS. Samlet tomtebehov anslås til ca 10-15.000 m2.

Eksisterende avkjørsel fra fylkesveg Prestdalsveien via privat veg Dragaveien til området skal brukes, evt. med en mindre omlegging ved fjøset der driftssenteret på gården er lokalisert i dag.

Området er kupert, og planen vil legge til rette for planering til ønsket kotehøyde.

Planavgrensning og planstatus

Planavgrensningen følger i avgrensningen satt i kommuneplanens arealdel for tidligere Bjugn kommune. Eksisterende atkomstveg er inkludert i planavgrensningen. Med unntak av atkomstvegen som er LNF-formål, er området satt av til framtidig næring. Varslingen omfatter ca 63 daa.

Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning

Tidligere Bjugn kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning.

Atkomst

Eksisterende atkomst til området skal brukes. Dette er en privat veg (Dragaveien) som ligger på grunneieres eiendom. En mindre omlegging ved gårdstunet kan bli vurdert. Avkjørsel til fylkesveg Prestdalsveien tas med for å se om kryssutforming og sikt er hensiktsmessig.

Saksgang så langt

Planinitiativ ble sendt kommunen den 27. september. Oppstartsmøte ble gjennomført den 17. oktober. Den 11. desember ble regionalt planforum orientert om planarbeidet.

 

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 31.01.2020 sendes til: Kystplan AS, Torget 3, 7240 Hitra eller siri@kystplan.no.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kystplan AS v/Siri Vannebo, telefon 90648645 eller e-post siri@kystplan.no.

 

Varslingen kan også ses på Ørland kommunes hjemmeside.