Kystplan AS er engasjert av Torbjørn Glørstad til å utarbeide reguleringsplan for del av gnr. 91/1 i Hitra kommune, og varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 oppstart av reguleringsarbeidet.

Oppstartsvarselet sendes alle direkte berørte parter i henhold til kommunens eiendomsregister ifølge vedlagt liste, samt offentlige høringsinstanser.

 

Figur 1  Oversiktskart (M 1:200 000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikt

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av fire-fem bolighus på eiendommen gnr. 91 bnr. 1 i Hitra kommune, samt felles lekeplass.

Planområdet

Reguleringsplanens avgrensning er vist i kartskisse (Figur 2). Planområdet berører i hovedsak gnr. 91 bnr. 1. Denne eiendommen består av flere teiger, hvorav reguleringsplanen vil omfatte teigen som grenser til Blåskogveien sør for Litlslokheia på Fillan. I tillegg omfatter planen en mindre del av gnr. 91 bnr. 110. Planområdet er foreløpig beregnet å ha en utstrekning på 5 039 m².

Figur 2 Planområdets avgrensning vist med svart stiplet linje (M 1:2 000)

Gjeldende planstatus

Arealet er i kommuneplanens arealdel for Hitra kommune, PlanID 16172016, avsatt til nåværende boligbebyggelse.

Arealet grenser i øst mot reguleringsplanen Litjslokheia, gnr 93 bnr 1 mfl, PlanID 201502, hvor tilgrensende arealformål er annen veigrunn – grøntareal i forbindelse med adkomstvei.

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tilgrensende og nærliggende reguleringsplaner. (M 1:2 000). Planavgrensning er vist med stiplet rød linje.

Dagens arealbruk

Området består i hovedsak av myr, med innslag av grunnlendt åpen fastmark. Mot nord, øst og sør grenser området mot etablert tettbebyggelse, mens det mot vest grenser mot ubebygd område bestående av slakt hellende myr og fastmark.

Ønsket reguleringsformål

Planforslaget vil tilrettelegge for fire til fem bolighus med adkomst fra Blåskogveien, samt felles lekeområde.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er tråd med overordnet plan og Hitra kommune har vurdert at det derfor ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

ROS-analyse

En foreløpig ROS-analyse av planområdet har identifisert én uønsket hendelse med behov for utredning eller tiltak:

Sikker byggegrunn må avklares gjennom geoteknisk vurdering i henhold til NVEs veileder 1/2019 som del av planprosessen.

Spesielle utredningstema

Det vil bli utarbeidet en planbeskrivelse hvor følgende tema vil bli belyst:

  • Landskapsvirkning
  • Universell utforming
  • Grunnforhold
  • Støy
  • Forhold for myke trafikanter
  • Kulturminner
  • Naturmangfold

Det vil i tillegg bli utarbeidet VA-plan for planområdet.

Saksgang så langt

Planinitiativ ble oversendt kommunen 02.03.22 og det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 17.03.2022.

Søknad om igangsetting ble sendt 18.03.2022 og kommunen fattet vedtak om igangsetting 27.03.2022.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet og alt er på et foreløpig skissestadium.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 27.05.2022 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller til kystplan@kystplan.no.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Hanne (917 40 914), May (934 67 358) eller på e-post til kystplan@kystplan.no.