Kystplan AS er engasjert av Skagan AS for å utarbeide endring av reguleringsplan for Skagan, gbnr 36/1 m.fl.

Det er avholdt oppstartsmøte med Frøya kommune den 31. august 2021. Se vedlegg Referat oppstartsmøte Skagan.

Hensikt

Hensikten med planendringen er å endre plassering av ca. 15 hyttetomter, regulere vegadkomst til alle tomtene og til småbåthavna, revidere reguleringsbestemmelsene (bl.a. utnyttingsgrad), regulere byggegrense mot sjø og utvide reguleringsplanen mot sør (ca. 3 daa). Nye tiltak: Tilrettelegge for etablering av småbåthavn, utleiehytter og naustrekke gjennom planendringen. Antall enheter endres ikke i forhold til gjeldende reguleringsplan. Summen av hyttetomter og utleieenhet vil fortsatt være 33 enheter hvilket er iht. gjeldende utslippstillatelse. Plassering av naustrekke og utleiehytter er ikke endelig bestemt. Kommunen har bestemt at atkomstvegen fra til Sletta kirke skal inngå i planendringen.

Historikk

Frøya kommune vedtok gjeldende reguleringsplan for Skagan i 2007, og denne planen er delvis gjennomført. Planendringen omfatter derfor både gjennomførte, delvis gjennomførte og planlagte tiltak.

Følgende tiltak er helt eller delvis gjennomført med bakgrunn i reguleringsplanen fra 2007:

  • Fradeling av 11 hyttetomter
  • Fem hytter er bygd eller bygging er oppstartet bygging
  • Veg inn i planområdet iht gjeldende plan

Planlagte tiltak

Nye, planlagte tiltak er:

  • Småbåthavn
  • Utleiehytte(r)
  • Naustrekke
  • Biladkomst til alle hyttetomter

Planavgrensningen

Planavgrensningen er satt i samråd med Frøya kommune. Den følger avgrensningen til gjeldende reguleringsplan for Skagan med en liten utvidelse i sør, samt at adkomstvegen fram til Sletta kirke er tatt med etter kommunens ønske.

Gjeldende reguleringsplan kan ses her: https://kommunekart.com/klient/froya/publikum?urlid=3830d7c9-ce6d-457c-8c3e-8952ab11cdec

Eksisterende planformål

Området er regulert gjennom gjeldende reguleringsplan for Skagan, vedtatt i 2007. Utvidelsen i sør er ikke regulert fra før, men er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Adkomstvegen fram til Sletta kirke er også uregulert, og arealet har formål LNFR for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Foreløpig ROS-analyse

I den foreløpige ROS-analysen konkluderes det med lav risiko for uønskede hendelser.

Hendelser som er registrert er: havnivåstigning, vind, sårbare fugler og sårbart område i sjøen. Aktiviteten kan også utløse støy i forbindelse med anleggsperioder. Det kan skje uhell med mindre forurensning i sjøen (olje, drivstoff) ifm småbåthavna.

ROS-analysen vil bli gjennomgått og oppdatert ved behov ved utarbeidelse av planforslaget.

Se vedlegg: Innledende ROS-analyse.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vi gjør oppmerksom på arbeidet med planendringen nettopp har startet. Det kan derfor bli endringer i det ferdige forslaget sammenlignet med skissene som foreligger pr nå.

Eventuelle merknader eller innspill må leveres skriftlig innen 12. november 2021 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller siri.vannebo@kystplan.no. Hvis du har spørsmål ta kontakt med Siri på telefon 90648645.