Hensikten

Hitra Marina driver med vedlikehold av båter og båthotell. De ønsker å utvide med tanke for å få en mere effektiv og sikker drift. For å oppnå dette må man ta i bruk større deler av eiendommen.
For å oppnå dette må det utarbeides en reguleringsplan.

Historikk

Det er tidligere gitt positivt vedtak på søknad om nytt bygg og utfylling i sjø. Dette vedtaket ble påklaget. Konsekvensene ble at fylkesmannen opphevet vedtaket med anbefaling om å endre dagens reguleringsplan.

Hitra Marina AS søkte om oppstart av planarbeid på eiendommen i 2018.
Saken ble behandlet 01.03.2018 i sak nr. 2015/924, hvorpå det ble gitt negativ tilbakemelding fra det politiske miljøet. Dette på bakgrunn av at det forefinner kjente interessekonflikter i området.

Det ble sendt inn en ny søknad om oppstart i regi av Kystplan datert 11.04.2019. Søknaden inneholdt en planstrategi som tiltakshaver forplikter seg å følge. Søknaden ble behandlet 30.04.2019 sak 52/19 med et positivt vedtak. Et av vilkårene er at det skal gjennomføres en grundig planprosess.

Planstrategi

 1. Søknad om igangsetning.
 2. Hvis positivt vedtak, starte den lovpålagte planprosessen.
 3. Sende utfyllende brev til naboer/berørte parter. Brevet skal minst innholdet:
  1. Hvordan planprosessen skal utføres.
  2. Plassering av fremtidig bygg.
  3. Forventet byggehøyde.
  4. Tanker rundt støy og visuell forurensing.
  5. Utfylling i sjø og hva som er tanken for dette arealet.
 4. Brev til sektormyndighetene med samme utfyllende brev som til naboer/berørte parter.
 5. Kunngjøring i avisa.
 6. Åpen dag, møte med konsulent
  1. Hensikten er at naboer/berørte parter kan komme til konsulent for å legge frem sine synspunkter på saken. I etterkant må de vurdere skriftlig merknader til saken.
 7. Utarbeidelse av planforslag
  1. Rapporter/utredninger lages i forhold til sektormyndighetenes krav.
  2. Støymålinger blir utført.
 8. Viktige tema i beskrivelsen:
  1. De nye tiltakenes påvirkning på eksisterende bebyggelse
  2. Støy og støv
  3. Visuell forurensing
  4. Silhuett
  5. Utfylling i sjø
  6. 100-metersbeltet
 9. Utarbeide kart og bestemmelser.
 10. Levering av forslag til kommunen.

Fylling

Fylling i sjø vest i planområde skal benyttes til mellomlagring av båter osv. Det er ikke planlagt bygg.
Fylling sør i planen er planlagt for å få plass til ev. fremtidig bygg/verksted ol.

Båthotell

Båthotellet er tenkt satt opp i tilknytning til eksisterende båthotell. Størrelsen er ikke bestemt ennå, men en antar ca 1300 m2 og med en høyde på inntil 12 m.

Støy og visuell forurensing

Støy og behovet for støytiltak skal vurderes av fagkyndig person. Når det gjelder visuell forurensing er dette et tema som skal belyses i planprosessen. Bedriften har behov for utvendig lagring. Det er heller et spørsmål om hvor denne lagringen skal finne sted for at det er til minst mulig ulempe.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet og at opplysninger som foreligger ovenfor er kun overordnede føringer. Detaljer i planen vil bli beskrevet i ferdig planforslag.

Åpen dag på vårt kontor i Fillan 13 september. Da er det muligheter til å treffe vår saksbehandler for spørsmål og informasjon  (dette er ikke et fellesmøte)

Vi gjør oppmerksom på at vi i løpet av september flytter inn i nye lokaler. Ny adresse vil da bli Torget 3 (rette ovenfor kjøpesenteret Torget i Fillan)

Hvis du har spørsmål som du ønsker å stille før den tid, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Merkander

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 20.09.2019  til mail: may@kystplan.no eller pr post Kystplan, Storhaugveien8, 7240 HItra