På vegne av tiltakshaver, Ola Blokkum, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Storvika naustområde, gnr. 124, bnr.4 og gnr. 124, bnr. 10 i Hitra kommune.

Hensikten

Hensikten med planarbeidet er for tiltakshaver å etablere 4 naust på eiendommen. For å spare LNF-områder er det ønskelig å gjøre en ombytting av arealer i eksisterende reguleringsplan og i ny plan. Dette vil gjøres ved at deler av naustområdet i eksisterende reguleringsplan blir omregulert til LNF. Tilsvarende blir LNF i ny plan regulert til naustområde.

Eksisterende status

Deler av planområdet er regulert til naustområde gjennom reguleringsplan (planID: R_48). Resten er regulert til LNF gjennom kommuneplanens arealdel (planID: 201309).

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Reidun på telefon 969 47 878.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 21.12.2018 til Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra, eller på e-post til reidun@kystplan.no